ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία και έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία   “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητων Υποβρυχιου Κυνηγίου”, με έδρα την Αθήνα.

Αρθρο 2ο

Σκοπός

Ο σκοπός του Σωματείου είναι  μη κερδοσκοπικός.

Περιλαμβάνει ειδικότερα  :

*    Την προώθηση του αθλητικού υποβρυχίου κυνηγίου με ψαροτούφεκο στην Ελλάδα.

*    Την ενημέρωση του κοινού για το θεσμό του αθλητικού υποβρυχίου κυνηγίου και την έκφραση τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ της διατηρήσεως και αναπτύξεώς του.

*    Την επιμόρφωση νέων αθλητών για το αθλητικό υποβρύχιο κυνήγι μέσω θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων και την οργάνωση φιλικών αθλητικών ημερίδων με συμμετοχή νέων αθλητών επιτηρουμένων από μέλη του Σωματείου.

*    Την εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρυχίου Δραστηριότητος, Αθλημάτων Αλιείας και Τεχνικής Κολυμβήσεως.

*    Την εκπόνηση και διατύπωση προτάσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρυχίου Δραστηριότητος, Αθλημάτων Αλιείας και Τεχνικής Κολυμβήσεως για την οργάνωση και διεξαγωγή των εθνικών πρωταθλημάτων αθλητικού υποβρυχίου κυνηγίου, τη βελτίωση και εξέλιξη των κανονισμών που θα διέπουν αυτά, τη στελέχωση των Εθνικών Ομάδων, καθώς και την οργάνωση και χρηματοδότηση των αποστολών των Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς διωργανώσεις.

*    Την αναζήτηση πόρων μέσω χορηγιών για την αρτιότερη διοργάνωση των ανωτέρω εθνικών διοργανώσεων και τη χρηματοδότηση των αποστολών των Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις στο εξωτερικό ή εσωτερικό.

*    Την κινητοποίηση των ελληνικών αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα υποβρυχίου κυνηγίου για την εντός της Ε.Ο.Υ.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ. στήριξη και προώθηση του αθλήματος και τη διεκδίκηση ισότιμης μεταχείρησης και χρηματοδότησής του με τα υπόλοιπα αθλήματα της Ομοσπονδίας.

*    Τη συνεργασία με τον ειδικό τύπο που καλύπτει τα θέματα του αθλητικού υποβρυχίου κυνηγίου για την καλύτερη προώθηση και εξέλιξή του.

*    Την έκδοση φυλλαδίων ή εντύπων σχετικών με τα ανωτέρω.

*    Την ενέργεια κάθε πράξεως, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των ανωτέρω.

 

Άρθρο 3ο

Εγγραφή  μελών

α) Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να έχει μετάσχει ως αθλητής τουλάχιστον μία φορά σε διοργάνωση Εθνικού Πρωταθλήματος Υποβρυχίου Κυνηγίου.

β) Να προταθεί από δύο μέλη του Σωματείου

γ) Η σχετική πρόταση πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί εφόσον οι υπό α) και β) προϋποθέσεις πληρούνται.

Κατ’ εξαίρεση μετά από πρόταση δύο Μελών του Σωματείου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών, μπορούν να γίνουν μέλη του Σωματείου και πρόσωπα που δεν πληρούν την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

Αποχώρηση – Διαγραφή μελών

α) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωματείο υποβάλλοντας δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Μέλος διαγράφεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ και για συμπεριφορά που αντιβαίνει στους σκοπούς του Σωματείου. Την διαγραφή αποφασίζει η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Άρθρο 5ο

Δικαίωμα εγγραφής – Εισφορά

Τα μέλη καταβάλλουν εφ’άπαξ εισφορά κατά την εγγραφή τους καθώς και την ετήσια συνδρομή τους. Το ύψος της εισφοράς και της συνδρομής καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 Αρθρο 6ο

 Περιουσία – Πόροι

Πόροι του Σωματείου είναι :

*    Η εφ’άπαξ εισφορά και η ετήσια συνδρομή των μελών

*    Οι εισφορές των μελών, όπως καθορίζονται κάθε φορά από τα όργανα του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος

*    Οι έκτακτες εισφορές όπως καθορίζονται από το Δ.Σ

*    Επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς

*    πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες.

*    Οποιοιδήποτε άλλοι πόροι ή περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται στο Σωματείο καθ’οιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 7ο

Δίοικηση

α) Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αναδεικνύεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

β) Το Δ.Σ συγκροτείται σε σώμα μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή των μελών του και με φανερή ψηφοφορία εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 2 απλά μέλη.

γ) Η θητεία του Δ.Σ είναι  τριετής.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή διαγραφής μέλους του Δ.Σ η αντικατάσταση του γίνεται από τους επιλαχόντες υποψηφίους των αρχαιρεσιών της τακτικής Γ.Σ  με βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, το Δ.Σ. προχωρεί στην εκλογή κάποιου μέλους στη θέση του εκπεσόντος. Η συμπλήρωση του Δ.Σ. γίνεται με απόφασή του στην πρώτη συνεδρίαση του χωρίς το μέλος ή τα μέλη που εξέπεσαν της θέσης τους. Μέσα σε δέκα μέρες από τη συμπλήρωσή του, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά τα ανωτέρω.

ε) Το ΔΣ συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 3 μέλη και αποφασίζει με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Δ Σ η αποχή από την ψηφοφορία. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση μέλους του Δ.Σ. με εξουσιοδότηση, παρά μόνον αυτοπρόσωπη παράσταση των μελών.

στ) Το Δ.Σ συνεδριάζει κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει επιβεβλημένο ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη του Συμβουλίου εγγράφως από τον Πρόεδρο.

ζ) Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του, εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμά του και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπληρώσει τη θέση του κατά τα ανωτέρω στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

Άρθρο 8ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις και την περιουσία του σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό. Φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών του, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ασχολείται με κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα του Σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Aρθρο 9ο

Πρόεδρος

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και στις σχέσεις του με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Ευθύνεται για την νομότυπη διεξαγωγή των συζητήσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει με το Γραμματέα τα έγγραφα και τα δικόγραφα και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, στα  καθήκοντα του ο Γραμματέας. Αν όμως ο Πρόεδρος αποχωρήσει, το Δ.Σ εκλέγει νέο Πρόεδρο από τα μέλη του.

Άρθρο 10ο

Γραμματέας

Ο Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου , το πρωτόκολλο και λοιπά βιβλία, φυλάσσει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με το Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 11ο

Ταμίας

α) Ο Ταμίας κρατάει το Ταμείο του Σωματείου και ενεργεί κάθε είσπραξη με διπλότυπες αποδείξεις ή καρτέλες και τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τηρεί τα βιβλία εισπράξεων κα πληρωμών και τα λοιπά βιβλία του Σωματείου. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή για οποιαδήποτε ανωμαλία στη διαχείριση του. Έχει την εποπτεία των χώρων που χρησιμοποιεί το Σωματείο.

β) Αναλήψεις καταθέσεων γίνονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον ίδιο τον Ταμία.

γ) Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από τη σύσταση του Σωματείου και λήγει 31.12.2000.

Άρθρο 12ο

Εξελεγκτική  Επιτροπή

Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλεγόμενη κάθε τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση εποπτεύει και ελέγχει την διαχείριση του Διοικητικού και υποβάλλει στην ετήσια Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση σχετικά με την διαχείριση, μαζί με τα συμπεράσματα και τις υποδείξεις της.

Άθρο 13ο

Γενική  Συνέλευση

 α) Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου.Για τον καθορισμό της απαρτίας και της εκάστοτε απαιτούμενης πλειοψηφίας λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

β) Η εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στις συνελεύσεις και την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

γ) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει αρμοδιότητα για όλα τα θέματα της λειτουργίας και της δράσεως του

Άρθρο 14ο

Τακτική  Γενική  Συνέλευση

 α) Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα σε τρείς μήνες από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έως τη σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως, το Σωματείο θα διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή που εξελέγη από τα ιδρυτικά μέλη και έχει αρμοδιότητες: i) τη φροντίδα για τη σύσταση του Σωματείου, ii) την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών και οργάνωση των πρώτων δραστηριοτήτων και iii) τη σύγκληση της Α΄ τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

β) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική ετήσια σύνοδο εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε μέσον (επιστολή, fax κλπ.), ακόμη και προφορικά στα μέλη οκτώ μέρες πριν. Εάν η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως δημοσιευθεί σε μηνιαίο περιοδικό ειδικού τύπου πανελλήνιας κυκλοφορίας με κύριο αντικείμενο το υποβρύχιο κυνήγι οκτώ ημέρες πρίν τη συνεδρίαση της, θεωρείται ότι αυτή έχει εγκύρως γνωστοποιηθεί στα μέλη. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος χωρίς νέα ειδοποίηση και συνεδριάζει έγκυρα οσαδήποτε μέλη κι’αν παρίστανται.

γ) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σωματείου.

δ) Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει βάσει εξουσιοδοτήσεως και για ένα ακόμη μέλος του Σωματείου που αδυνατεί να παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση.

ε) Οι ψηφοφορίες είναι φανερές δι’ ανατάσεως της χειρός. Μυστικές είναι μόνο για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, διαγραφή μέλους και όταν το αντικείμενο τους αφορά προσωπικό ζήτημα.

στ) Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει στην τακτική ετήσια σύνοδο της για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, εφόσον δεν προβλέπεται ειδικά αλλιώς, από την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ζ) Η τακτική  ετήσια Γενική Συνέλευση, αφού λάβει γνώση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου , απαλλάσσει της ευθύνης τα μέλη του και εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του έτους που πέρασε και τον προϋπολογισμό του αρχόμενου έτους.

η) Η Τακτική Γενική Συνέλευση προβαίνει σε αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε τρία (3) χρόνια.

Άρθρο 15ο

Εκλογές

 Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής γίνονται από τη Γενική Συνέλευση.  Οι αρχαιρεσίες γίνονται με τη μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από τη Συνέλευση. Τα ονόματα των υποψηφίων τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την εξελεγκτική επιτροπή καταχωρούνται σε κοινά ψηφοδέλτια τα οποία παραδίδονται μαζί με φάκελλο στα μέλη που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα να θέσουν έως και πέντε σταυρούς για κάθε σώμα (Δ.Σ. – Ε.Ε.) δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Η ψηφοφορία γίνεται με βάση το βιβλίο μελών και είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

Άρθρο 16ο

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε έκτακτη σύνοδο όταν  το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου ή το ζητήσει η εξελεγκτική Επιτροπή, για την συζήτηση ειδικώς του προσδιοριζόμενου θέματος. Ως προς την σύγκληση, απαρτία, συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14.

Άρθρο 17ο

Τροποποίηση  Καταστατικού – Διάλυση

 α) Το καταστατικό τροποποιείται από την Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός πέμπτου των τακτικών μελών του Σωματείου. Για την λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων, τουλάχιστον, των μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

β) Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με την παραπάνω απαρτία και πλειοψηφία. Η σχετική απόφαση ορίζει και τον τρόπο για την εκκαθάριση και την διάθεση της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 18ο

Σφραγίδα

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα σχήματος στρογγυλού που φέρει περιμετρικά την επωνυμία του Σωματείου.

Άρθρο 19ο

Βιβλία

Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

Α) Βιβλίο Μητρώου Μελών.

Β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.

Δ) Βιβλίο Ταμείου.

Ε) Διπλότυπα Εισπράξεων.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 19 άρθρα εγκρίθηκε σε ειδική συνεδρίαση σήμερα  12.1.2000, υπογράφεται δε ως ακολούθως :

                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                      ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Στην Αθήνα, σήμερα, Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2000 , στο εντευκτήριο του Σωματείου ΓΛΑΥΚΟΣ, οδός Πτολεμαΐδος 8, οι υπογράφοντες την παρούσα αποφάσισαν να συστήσουν Σωματείο με την επωνυμία   “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητων Υποβρυχιου Κυνηγίου”, με έδρα την Αθήνα. Ο σκοπός του Σωματείου θα είναι  μη κερδοσκοπικός και θα περιλαμβάνει ειδικότερα  :

v     Την προώθηση του αθλητικού υποβρυχίου κυνηγίου με ψαροτούφεκο στην Ελλάδα.

v     Την ενημέρωση του κοινού για το θεσμό του αθλητικού υποβρυχίου κυνηγίου και την έκφραση τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ της διατηρήσεως και αναπτύξεώς του.

v     Την επιμόρφωση νέων αθλητών για το αθλητικό υποβρύχιο κυνήγι μέσω θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων και την οργάνωση φιλικών αθλητικών ημερίδων με συμμετοχή νέων αθλητών επιτηρουμένων από μέλη του Σωματείου.

v     Την εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρυχίου Δραστηριότητος, Αθλημάτων Αλιείας και Τεχνικής Κολυμβήσεως.

v     Την εκπόνηση και διατύπωση προτάσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρυχίου Δραστηριότητος, Αθλημάτων Αλιείας και Τεχνικής Κολυμβήσεως για την οργάνωση και διεξαγωγή των εθνικών πρωταθλημάτων αθλητικού υποβρυχίου κυνηγίου, τη βελτίωση και εξέλιξη των κανονισμών που θα διέπουν αυτά, τη στελέχωση των Εθνικών Ομάδων, καθώς και την οργάνωση και χρηματοδότηση των αποστολών των Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς διωργανώσεις.

v     Την αναζήτηση πόρων μέσω χορηγιών για την αρτιότερη διοργάνωση των ανωτέρω εθνικών διοργανώσεων και τη χρηματοδότηση των αποστολών των Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις στο εξωτερικό ή εσωτερικό.

v     Την κινητοποίηση των ελληνικών αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήματα υποβρυχίου κυνηγίου για την εντός της Ε.Ο.Υ.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ. στήριξη και προώθηση του αθλήματος και τη διεκδίκηση ισότιμης μεταχείρησης και χρηματοδότησής του με τα υπόλοιπα αθλήματα της Ομοσπονδίας.

v     Τη συνεργασία με τον ειδικό τύπο που καλύπτει τα θέματα του αθλητικού υποβρυχίου κυνηγίου για την καλύτερη προώθηση και εξέλιξή του.

v     Την έκδοση φυλλαδίων ή εντύπων σχετικών με τα ανωτέρω.

v     Την ενέργεια κάθε πράξεως, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των ανωτέρω.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ              ΤΗΛ.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2000 , στο εντευκτήριο του Σωματείου ΓΛΑΥΚΟΣ, οδός Πτολεμαΐδος 8, οι υπογράφοντες την παρούσα, ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση Σωματείου με την επωνυμία “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητων Υποβρυχιου Κυνηγίου”, εξέλεξαν τους κατωτέρω ως Διοικούσα Επιτροπή του υπό σύσταση Σωματείου

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ              ΤΗΛ.

 

1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

με αρμοδιότητες: i) τη φροντίδα για τη σύσταση του Σωματείου, ii) την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών και οργάνωση των πρώτων δραστηριοτήτων και iii) τη σύγκληση της Α΄ τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 

 

          ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.