1958

1961

1962

1977

1984

1985

1986

1987

1988 Βουλγαρία

1988 Τουρκία

1988 Κροατία

1989 Βουλγαρία – Τουρκία

1989 Παγκόσμιο

1992

1994

2002 Βουλγαρία

2006 Κροατία