ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ.  36 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, την Τετάρτη, 25 του μηνός Μαΐου του έτους 2016 στις 21.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο  8 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Δερτιλής Λάμπρος, 3.Δούναβης Γεώργιος, 4. Σωτήραλης Γεώργιος, 5.Κωστανάσιος Αντρέας, 6. Μαρίνης Σπυρίδων, 7. Χρίστης Γεώργιος, 8.Μαράτος Δημήτριος, δηλαδή σύνολικά 8 και επομένως υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Δούναβης Γεώργιος  αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ Σωτήραλης Γεώργιος , χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2015.
Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2015 έως το τέλος του έτους 2015, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Ισολογισμός Π.Σ.Α.Υ.Κ. 2015

Έσοδα:€ 3.105,00                  Έξοδα: € 2.176,62

Ταμείο 31.12.2013 Ταμείο 31.12.2014  -2712,57

Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2015 € -1784,19

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2015 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: .    Απολογισμός κυπέλλων εθνών Mali Losinj και Mallorca.

Έγινε ο απολογισμός της συμμετοχής των αθλητών μας στους παραπάνω αγώνες. Η συμμετοχή των αθλητών ατομικά και της Εθνικής σε ομαδικό επίπεδο, κρίθηκε άκρως επιτυχημένη , κυρίως με την 1η Θέση που κατέλαβε ο αθλητής Περούλης Τάσης στη Μαγιόρκα.

Θέμα τρίτο: Πρόταση μέλους για τις προϋποθέσεις επιλογής εκλεκτόρων στο μέλλον
(προσόντα/παρουσία στα πανελλήνια κλπ.)

Ομόφωνα ψηφίστηκαν οι προυποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος για να θέσει υποψηφιότητα ως εκλέκτορας ειναι:

  • Να έχει ενεργήσει ως Αλυτάρχης σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (Ατομικό ή Ομαδικό). Ή
  • Να έχει υπάρξει μέλος της Εθνικής Ομάδας Υπ. Αλιείας (Έως και 1ος αναπληρωματικός ). Ή
  • Να έχει συμμετοχή σε Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υπ. Αλιείας.

Επίσης ομόφωνα καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες ,για τη μη τήρησή τους,  των εκλεκτόρων οι οποίες είναι:

  • Παρουσία στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα.
  • Απουσία από το πρωτάθλημα σημαίνει και αυτόματη διαγραφή.
  • Σε περίπτωση διαγραφής 1 εκ των εκλεκτόρων την ευθύνη σχηματισμού Εθνικής Ομάδας έχουν οι άλλοι δυο.
  • Στην περίπτωση διαγραφής δύο εκλεκτόρων , τότε την ευθύνη σχηματισμού της Εθνικής Ομάδας έχει ο ένας εκλέκτορας σε συνεργασία με τη Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΥΚ.
  • Σε περίπτωση διαγραφής και των τριών εκλεκτόρων τότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΠΣΑΥΚ για ανάδειξη νέων εκλεκτόρων.

 

Θέμα τέταρτο: .    Πρόταση μέλους για τις χορηγίες της εθνικής ομάδας από το 2017 και
μετά (ατομικές/κεντρική).Τ

Ομόφωνα αποφασίστηκε από τη Γ.Σ η αναζήτηση Ομαδικής Χορηγίας (Είτε από έναν ή περισσότερους Χορηγούς) για το 2017. Σε περίπτωση που σε εύλογο χρόνο αυτό δεν καταστει δυνατό τότε θα ισχύουν οι Ατομικές Χορηγίες.

 

Θέμα πέμπτο: Ανάθεση Ομαδικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2016

Η ανάθεση του Ομαδικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Υπ. Αλιείας έγινε στον ΑΟ ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ με ημερομηνίες έως και τον Ιούλιο 2016 λόγω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που ακολουθεί.

Θέμα έκτο: Ανάθεση Ατομικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2016.

Κατόπιν ζήτησης του αγώνα από το ΝΑΟΚ (Κέρκυρα) αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση στον παραπάνω σύλλογο του αγώνα για τον μήνα Νοέμβριο.

 

Θέμα έβδομο: Απολογισμός εκθέσεων Deepex – Natex.

H συμμετοχή του ΠΣΑΥΚ και στις δυο εκθέσεις κρίθηκε πολύ επιτυχημένη , τόσο από οικονομικής πλευράς μιας και μέσω τόσο των κληρώσεων-λαχειοφόρου , αλλά και της πώλησης Τ-Shirt του Παγκοσμίου , καλύφθηκε το ποσό που ο ΠΣΑΥΚ όφειλε στον απερχόμενο Πρόεδρο Κο Νικόλαο Καμπάνη και υπήρξε και θετικό απόθεμα , όσο και από την παρουσία και συμμετοχή των Μελών του.

Αποφασίστηκε επίσης σε μελλοντικές εκθέσεις να ζητηθούν  λίγο μεγαλύτεροι εκθεσιακοί χώρους ώστε να συμπεριληφθούν και περισσότερες δραστηριότητες.

Θέμα όγδοο: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υπ.Αλιείας ΣΥΡΟΣ 2016.

Ο Κος Καμπάνης Νικόλαος ενημέρωσε αναλυτικότατα για την πορεία της προετοιμασίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Σύρο το Σεπτέμβρη 2016.

Θέμα ένατο: Πρόταση μέλους για απαγόρευση  εμφάνισης δημοσιεύσεων και   φωτογραφιών απο μέλη του ΠΣΑΥΚ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι οποίες προκαλούν υπόνοιες παραβίασης αλιευτικών Νόμων .

Η Γ.Σ του ΠΣΑΥΚ με ψήφους 7 εναντι 1 , αποφάσισε πως δεν γίνεται να επέμβει και να απαγορεύσει δημοσιεύσεις μελών του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το ΔΣ του ΠΣΑΥΚ δεσμεύεται να λειτουργήσει συμβουλευτικά στα μέλη του και να προσπαθήσει μέσω επικοινωνίας με αυτά για την μη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο που θα αφήνουν υπόνοιες παραβίασης Αλιευτικής Νομοθεσίας.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                   Ο Γραμματέας της

 

 

 

Γ.Σ.Δούναβης Γεώργιος                     Σωτήραλης Γεώργιος