ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 1 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Τετάρτη 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2000 στις 6..30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 20 ιδρυτικών μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1.Καμπάνης Νίκος, 2. Βλατάκης Εμμανουήλ, 3. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 4. Μούκας Λάζαρος, 5. Τσέντας Δημήτριος, 6. Ιωάννου Γιώργος, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστησαν ακόμη οι: 7. Κόλλιας Δημήτρης (εκπροσωπήθηκε από τον Γ. Ιωάννου), 8. Πίκουλας Ταξιάρχης (εκπροσωπήθηκε από τον Μ. Βλατάκη), 9. Δούναβης Γεώργιος (εκπροσωπήοηκε από τον Ν. Καμπάνη), 10. Αθανασίου Δημήτρης (εκπροσωπήθηκε από τον Λ. Μούκα) και 11. Γιάνκος Εμμανουήλ (εκπροσωπήθηκε από τον Δ. Τσέντα), δηλαδή σύνολικά 11 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Το μέλος της Διοικούσας επιτροπής του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος της αυτής επιτροπής Γιώργος Ιωάννου χρέη Γραμματέα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ανακοινώνει στα μέλη ότι έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι ενέργειες για τη σύσταση του σωματείου και ότι αυτό έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών δυνάμει της αποφάσεως 3033/00 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με αύξοντα αριθμό 22997.

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ενημερώνει στη συνέχεια τα μέλη για κάποιες επαφές που είχε η διοικούσα επιτροπή με την ΕΟΥΔΑΑΤΚ για τα θέματα του κανονισμού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και της αποστολής της εθνικής ομάδας σε διεθνείς αγώνες. Η Ομοσπονδία εμφανίσθηκε στις επαφές αυτές πρόθυμη να δεχθεί και να υλοποιήσει τις υποδείξεις του ΠΣΑΥΚ.

Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, ο πρόεδρος προχώρησε στην ανακοίνωση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα μόνο: Εκλογή πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση ότι οι μοναδικοί υποψήφιοι για το Δ.Σ. του σωματείου είναι οι κάτωθι:

1.Νίκος Καμπάνης

2.Γιώργος Ιωάννου

3.Μάνος Βλατάκης

4.Δημήτρης Τσέντας

5.Δημήτρης Σμυρνιώτης

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή ανακηρύχθηκαν οι κάτωθι:

1.Λάζαρος Μούκας

2.Δημήτρης Κόλλιας

3.Μανώλης Γιάνκος

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων εξελέγη από τη Γ.Σ. τριμελής Εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημήτρη Σμυρνιώτη, Λάζαρο Μούκα, και Τσέντα Δημήτριο, και διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Για το Δ.Σ. οι υποψήφιοι έλαβαν:

1.Νίκος Καμπάνης                         ψήφους 11

2.Γιώργος Ιωάννου                         ψήφους 11

3.Μάνος Βλατάκης                         ψήφους 11

4.Δημήτρης Τσέντας                       ψήφους 11

5.Δημήτρης Σμυρνιώτης                ψήφους 11

Για το Δ.Σ. συνεπώς εξελέγησαν οι Νίκος Καμπάνης, Γιώργος Ιωάννου, Μάνος Βλατάκης, Δημήτρης Τσέντας και Δημήτρης Σμυρνιώτης.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι υποψήφιοι έλαβαν:

1.Λάζαρος Μούκας              ψήφους 11

2.Δημήτρης Κόλλιας            ψήφους 11

3.Μανώλης Γιάνκος             ψήφους 11

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Λάζαρος Μούκας, Δημήτρης Κόλλιας και Μανώλης Γιάνκος.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                    Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                                    Γιώργος Ιωάννου