ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 14 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 27 του μηνός Μαΐου του έτους 2004 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 15 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Κουτσούγερας Γεώργιος, 4. Δερτιλής Λάμπρος, 5. Περιστέρης Εμμανουήλ, 6. Κόλλιας Δημήτριος, 7. Ζωνομέσης Βασίλειος, 8. Δρόσος Αντώνης, 9. Χάλαρης Αναστάσιος, 10. Καράμπελας Ιωάννης, 11. Δούναβης Γεώργιος, 12. Δημόπουλος Γεώργιος, 13. Δεγαΐτας Ιωάννης, 14. Αγγελόπουλος Άγγελος, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστη ακόμη ο 15. Μπίμπας Βασίλειος (εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Καμπάνη) δηλαδή σύνολικά 15 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2003.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2003 έως το τέλος του έτους 2003, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Έσοδα:                                    Έξοδα:

€ 6.275,00                               € 8.029,54

 

Ταμείο 31.12.2002                  Ταμείο 31.12.2003

€ 1.642,06                               €    0

Δανεισμός

€ 112,48

Σύνολο                                    Σύνολο

Ενεργητικού                          Παθητικού

 

€ 8.029,54                               € 8.029,54

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2003 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Πρόταση διαγραφής του μέλους Γιώργου Κουτσούγερα.

Ο πρόεδρος αναφέρει στη συνέλευση ότι λόγω της συμπεριφοράς του μέλους του σωματίου Γ. Κουτσούγερα, ο οποίος κατά το τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είχε στη βάρκα του δεύτερο ψυγείο και τοποθετούσε εκεί ψάρια που δεν θα μετρούσαν στη βαθμολογία, ο Δ. Τσέντας πρότεινε τη διαγραφή του από τον ΠΣΑΥΚ. Μετά από διαλογική συζήτηση, διεξήχθη μυστική ψηφοφορία κατά την οποίαν 3 εψήφισαν υπέρ της διαγραφής, 1 ήταν λευκό και 11 εψήφισαν κατά της διαγραφής του Γ. Κουτσούγερα.

Θέμα τρίτο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2004.

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα είχε επισήμως ανατεθεί από την ΕΟΥΔΑΑΤΚ στον «Ν.Ο.Σύρου» Καλαμάτας για τις 3-4 Ιουλίου 2004. Η Νομαρχία Κυκλάδων όμως αρνήθηκε να παράσχει άδεια για τη διεξαγωγή του και συνεπώς ο ΠΣΑΥΚ πρέπει να αναζητήσει άλλον όμιλο για να οργανώσει το πρωτάθλημα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι εφέτος διεξάγονται στην Ελλάδα.

Θέμα τέταρτο: Αναζήτηση κεντρικού καταδυτικού χορηγού εθνικής ομάδας.

 

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ανακοινώνει στα μέλη ότι έκανε εκ νέου προκαταρκτικές συζητήσεις με την εταιρία DEMKA για χορηγίες των αποστολών της εθνικής ομάδας και ιδιαίτερα για τη φετινή αποστολή αυτής στην Χιλή. Η εταιρία DEMKA έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει την αποστολή, ζήτησε όμως να έχει την αποκλειστική προβολή του εξοπλισμού της μέσω της εθνικής. Ο πρόεδρος πρότεινε στη Γ.Σ. να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να ξανασυζητήσει με την εταιρία DEMKA την προοπτική χορηγίας της αποστολής της εθνικής ομάδας στην Ταϊτή, στη βάση που ετέθη από αυτή, και εάν οι συζητήσεις αποφέρουν αποτέλεσμα να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον μπορεί τεχνικά να υλοποιηθεί αυτή η χορηγία (μέσω ΠΣΑΥΚ ή της Ομοσπονδίας). Η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να διεξάγει ο πρόεδρος τις διαπραγματεύσεις και να προάγει την υπογραφή συμφωνίας αποκλειστικής χορηγίας για την εθνική ομάδα.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                          Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                           Δημήτρης Σμυρνιώτης.