ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 15 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 16 του μηνός Δεκενβρίου του έτους 2004 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 18 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Χρίστης Γεώργιος, 4. Δερτιλής Λάμπρος, 5. Περιστέρης Εμμανουήλ, 6. Κόλλιας Δημήτριος, 7. Τσέντας Δημήτριος, 8. Κάλιτς Ρομπέρτο, 9. Κίτσος Ηλίας, 10. Ιωάννου Γεώργιος, 11. Σιδέρης Ιωάννης, 12. Δημόπουλος Γεώργιος, 13. Δεγαΐτας Ιωάννης, 14. Αγγελόπουλος Άγγελος, 15. Κουκουνάρης Παναγιώτης, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστη ακόμη ο 16. Μπίμπας Βασίλειος (εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Καμπάνη) δηλαδή σύνολικά 16 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη. Το μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Μαμάσης έστειλε εξουσιοδότηση στον πρόεδρο Ν. Καμπάνη για να τον εκπροσωπήσει στη Γ.Σ., πλην όμως ο Ν. Καμπάνης εκπροσωπούσε ήδη και τον Β. Μπίμπα και δεν ήτα δυνατόν βάσει του καταστατικού να εκπροσωπήσει και δεύτερο μέλος.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Κανονισμός πανελληνίου πρωταθλήματος. Αναθεώρηση της πρότασης που υποβλήθηκε στην Ομοσπονδία και σιωπηρώς απερρίφθη.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι αν και η πρόταση για κανονισμό πανελληνίου πρωταθλήματος με επιπλέον του ενός αγώνες παρεδόθη ιδιοχείρως στον κ. Α. Πάσχο κατά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2003, στο Πόρτο Χέλι, ουδεμίας απάντησης έτυχε από την Ομοσπονδία. Εν συνεχεία, η πρόταση αυτή εστάλη με φαξ επίσημα στην Ομοσπονδία την 21.1.2004 και επίσης η επιστολή αυτή δημοσιεύθηκε στα καταδυτικά περιοδικά του Μαρτίου 2004. Και πάλι δεν λάβαμε επίσημη απάντηση από την Ομοσπονδία. Ανεπίσημα ο κ. Πάσχος ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί πανελλήνιο πρωτάθλημα σε περισσότερες ημέρες, χωρίς να δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Ομοσπονδία αρνήθηκε σιωπηρώς να εκπληρώσει το αίτημά μας και να τροποποιήσει τον κανονισμό αγώνων υποβρυχίου αλιείας. Από την άλλη πλευρά, με τα προβλήματα που έχει το άθλημα και συνίστανται στην μη ύπαρξη ικανού αριθμού σωματείων, τα οποία θα αναλαμβάνουν τις διοργανώσεις, δεν είναι πρόσφορο να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στην Ομοσπονδία στην παρούσα φάση.

Στην άνω πρόταση κανονισμού είχαν περιληφθεί εισηγήσεις και για περαιτέρω αλλαγές στον κανονισμό πλην αυτών των επί πλέον αγώνων, όπως αύξησης του βάρους του ροφού και αλλαγή του τρόπου βαθμολόγησης. Ο πρόεδρος προτείνει στο σώμα να εγκρίνει αναθεώρηση της πρότασης που υποβλήθηκε στην Ομοσπονδία και σιωπηρώς απερρίφθη, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες τροποποιήσεις πλην των περισσοτέρων ημερών αγώνα.

Περαιτέρω, αναγνώσθηκε πρόταση του Κ. Μαμάση, για τον κανονισμό, η οποία κατά το μέρος που διέφερε αυτής στην οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος, αφορούσε α) ευχέρια του κάθε αθλητή να χρησιμοποιήσει δύτη ασφαλείας ή όχι, β) ύπαρξη εκλέκτορα και γ) απαγόρευση της αλιείας του ροφού στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του προέδρου ενώ ομόφωνα απέρριψε την πρόταση του Κ. Μαμάση και τον εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να υποβάλει την κατά τα ανωτέρω αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού πανελληνίου πρωταθλήματος υποβρύχιας αλιείας στην Ομοσπονδία.

Θέμα δεύτερο: Εκπόνηση πρότασης προς την Ομοσπονδία διορισμού εκλέκτορα ή επιτροπής εκλεκτόρων και αρχηγού αποστολής εθνικής ομάδας.

Ο πρόεδρος ανέφερε στο σώμα ότι ο ίδιος με τον Μ. Περιστέρη είχαν την πρόταση να προταθεί στην Ομοσπονδία ο διορισμός επίσημου εκλέκτορα ή επιτροπής εκλεκτόρων και αρχηγού αποστολής εθνικής ομάδας και για το λόγο αυτό το θέμα ετέθη στην ημερησία διάταξη για να αποφανθεί το σώμα. Μεσολάβησε όμως κατ’ ιδίαν συζήτηση με το μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κ. Α. Πάσχο, ο οποίος ουσιαστικά δήλωσε ότι στην παρούσα φάση η Ομοσπονδία δεν θα εγκρίνει κάτι τέτοιο. Μετά από αυτά ο πρόεδρος ρώτησε το σώμα αν κρίνει σκόπιμη τη συζήτηση του θέματος αυτού ή τη μετάθεσή του σε επόμενη συνέλευση και το σώμα αποφάνθηκε ότι το θέμα θα έπρεπε να συζητηθεί σε επόμενη Γ.Σ.

Θέμα τρίτο: Πρόταση διαγραφής του μέλους Γιώργου Κουτσούγερα.

Ο πρόεδρος αναφέρει στη συνέλευση ότι κατά το τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Οκτωβρίου 2004 που διοργανώθηκε από το Πόρτο Χέλι, κατά το ζύγισμα της δεύτερης ημέρας, το μέλος της επιτροπής αγώνα κ. Τ. Πίκουλας, ελέγχοντας την κοιλιακή χώρα αλιεύματος (ροφός) του αθλητή του Ν.Ο. ΣΕΑΝΑΤΚ Γ. Κουτσούγερα, ανακάλυψε στο στομάχι του αλιεύματος ένα μικρότερο ψάρι (πέρκα), το οποίο είχε συλληφθεί με ψαροτούφεκο (έφερε οπές από καμάκι) και είχε τοποθετηθεί εκ των υστέρων στο στομάχι του αλιεύματος. Σε επικοινωνία του αλυτάρχη με τον δύτη ασφαλείας του συγκεκριμένου κριτή, εκείνος επιβεβαίωσε ότι ενώπιόν του ο αθλητής Κουτσούγερας είχε συλλάβει μια πέρκα. Πέρκα δεν περιελαμβάνετο άλλη στα αλιεύματα του αθλητή Κουτσούγερα και συνεπώς ο αλυτάρχης του αγώνα συμπέρανε ότι ο αθλητής συνέλαβε το μικρό ψάρι (πέρκα) (το οποίο δεν ηδύνατο να μετρήσει λόγω του ότι αυτό το είδος ψαριού δεν ξεπερνα σε βάρος τα 300 γραμμάρια, ενώ στο πρωτάθλημα το ελάχιστο βάρος ήταν τα 500 γραμμάρια) με δόλο και για να το τοποθετήσει στο στόμαχο του ροφού. Η πράξις αυτή είχε σκοπό να διασφαλίσει ότι ο ροφός θα ξεπερνούσε το βάρος των 4.000 γρανμμαρίων, το οποίο κατ΄ ελάχιστον απητείτο για να μετρήσει το αλίευμα αυτό. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. Δ του κανονισμού υποβρύχιας αλιείας ΕΟΥΔΑΑΤΚ: Ένας αθλητής ακυρώνεται αμέσως από τον αγώνα εφόσον τα ψάρια του κριθεί ότι δόλια τους προστέθηκε βάρος όπως με μολύβια πέτρες κ.λ.π. Μη έχοντας αμφιβολία περί του δόλου του αθλητή, ο αλυτάρχης ακύρωσε τον αθλητή του ΣΕΑΝΑΤΚ Γεώργιο Κουτσούγερα.

Λόγω των προηγηθεισών συμπεριφορών του μέλους του σωματίου Γ. Κουτσούγερα, στα πρωταθλήματα του 2001, όταν κατά την αναγνώριση ψάρεψε εντός της τράπεζας του αγώνα και του 2003, όταν διατήρησε δεύτερο ψυγείο εντός της βάρκας συνοδείας, όπου τοποθετούσε τα αλιεύματα που δεν μετρούσαν για τον αγώνα, δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί με επιείκεια η νέα προσβολή που ο συγκεκριμένος αθλητής επιχείρησε ενάντια στο θεσμό και τους συναθλητές του και για το λόγο αυτό ο πρόεδρος πρότεινε τη διαγραφή του από τον ΠΣΑΥΚ, αφού η συμπεριφορά του αυτή προδήλως αντιβαίνει στους σκοπούς του σωματείου μας.

Στο σημείο αυτό ο Δ. Κόλλιας ανέφερε ότι η διαγραφή είναι πολύ αυστηρή ποινή και ότι σε Γαλλικό εθνικό πρωτάθλημα ο Esclapez είχε απλώς στερηθεί το συγκεκριμένο ψάρι για παρόμοιο παράπτωμα. Επίσης ανέφερε ότι ο κ. Δ. Γύρας εκφράζει μέσω αυτού (Δ. Κόλλια) την παράκληση να μην διαγραφεί ο αθλητής από τον Π.Σ.Α.Υ.Κ..  Μετά από διαλογική συζήτηση, διεξήχθη μυστική ψηφοφορία κατά την οποίαν 11 εψήφισαν υπέρ της διαγραφής, 2 ήταν λευκά και 3 εψήφισαν κατά της διαγραφής του Γ. Κουτσούγερα.

Μετά ταύτα το σώμα, κι εφόσον επετεύχθη η κατά το άρθρο 4 του καταστατικού προβλεπόμενη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, ενέκρινε τη διαγραφή του Γ. Κουτσούγερα από το μητρώο του Π.Σ.Α.Υ.Κ.

Θέμα τέταρτο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2005.

 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα 2005 μετά την παλινωδία του 2004 με τις διαδοχικές αρνήσεις της Νομαρχίας Κυκλάδων να παράσχει άδεια για τη διεξαγωγή του τίθεται εν κινδύνω και συνεπώς ο ΠΣΑΥΚ πρέπει να αναζητήσει εγκαίρως κάποιον όμιλο για να οργανώσει το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος ρώτησε τα μέλη για το ποιοί όμιλοι θα ήταν δυνατόν να αναλάβουν τη διοργάνωση του 2005. Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη κατέληξαν στους: Αργώ Βόλου, Ναυτίλος Λάρισας, Αίολος Καλαμάτας, Άπνους Ηρακλείου, Κάρυστο, Αγρίνιο και ΡΟΜΕΚ, τους οποίους ανέλαβε ο πρόεδρος να βολιδοσκοπήσει για τις προθέσεις τους.

 

Θέμα πέμπτο: Εκθέσεις 2005.

Ο πρόεδρος ανέφερε στο σώμα ότι δεν είναι διατεθειμένος να λειτουργήσει μόνος του το περίπτερο του συνδέσμου στις εκθέσεις του καταδυτικού χώρου το 2005 και ζήτησε από τα μέλη εθελοντές για την ανάληψη της συγκεκριμένης ευθύνης. Ουδείς εκ των μελών ανταποκρίθηκε και για το λόγο αυτό ο πρόεδρος εισηγήθηκε να μην λειτουργήσει περίπτερο του συνδέσμου στις εκθέσεις του 2005. Η πρόταση του προέδρου εγκρίθηκε ομόφωνα.

Εκτός ημερησίας διατάξεως ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τα εξής θέματα:

  • Διετύπωσε παράπονα για τη συμπεριφορά ορισμένων όσον αφορά το διάστημα των προσπαθειών για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος του 2004, και αυτό διότι αρκετοί διατύπωσαν την άποψη να μην γίνει καθόλου το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι ο σκοπός του σωματείου είναι η προώθηση του αγωνιστικού ψαροντούφεκου και όχι η κατάργησή του. Ακόμα λοιπόν και κατόπιν αναβολών για αντικειμενικούς λόγους, όταν τηρούνται οι προθεσμίες των κανονισμών, πρέπει όλοι να στηρίζουμε το θεσμό και να μην τον υποθάλπτουμε.
  • Ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι κατά το πρωτάθλημα του 2004 πήγε να χαλάσει το κλίμα του ευ αγωνίζεσθαι κατά τις συγκεντρώσεις της έναρξης και της λήξης. Πρέπει επιτέλους στις συγκεντρώσεις αυτές να αποφεύγουν οι αθλητές να ζητούν «χάρες» οι οποίες καταστρατηγούν τον κανονισμό όπως π.χ. να μετατραπούν οι δύτες ασφαλείας σε κριτές, έστω και οι καταστρατηγήσεις «βολεύουν» όλους. Επίσης προσωπικά ζητήματα ή άσχετα ζητήματα, όπως λ.χ. τι συνέβη στο περσινό πρωτάθλημα, είναι εντελώς άσκοπο να αναφέρονται στη συγκέντρωση αυτή και δημιουργούν και αλγεινές εντυπώσεις στους τρίτους.
  • Ακόμα, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ανακοινώνει στα μέλη ότι μετά από 4 χρόνια προσπαθειών ο σύνδεσμος πέτυχε την εξεύρεση κεντρικού χορηγού των αποστολών της εθνικής ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ χρηματοδοτήθηκε και η φετεινή αποστολή στη Χιλή. Η εταιρία DEMKA έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει την αποστολή, ζήτησε όμως να έχει την αποκλειστική προβολή για τα ψαροντούφεκα της εθνικής. Το ποσό της χορηγίας θα είναι 10.000 € το χρόνο και θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε κάθε χρόνο. Η συμφωνία με την Ομοσπονδία υπεγράφη στην κυριολεξία 5 ημέρες πριν την αναχώρηση της ομάδας.
  • Η αποστολή της ομάδας στη Χιλή έγινε αποκλειστικά με έξοδα της Ομοσπονδίας και της DEMKA. Ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. πλήρωσε μόνο κάποια έξοδα για βέργες, σάκους ψαροντούφεκων και πεντάαινες, καθώς και ένα σακκάκι 7 χιλ. για το Γ. Δεγαΐτα, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμο χωρίς λογότυπο χορηγού. Ο πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει το κονδύλιο των 200 € που δόθηκε για το σακάκι του Γ. Δεγαΐτα. Μετά από διαλογική συζήτηση και ενώ διατυπώθηκαν έντονες αντιρρήσεις από ορισμένα μέλη και ιδιαίτερα από το Δ. Σμυρνιώτη, η πρόταση του προέδρου εγκρίθηκε με ψήφους 12 υπέρ και 4 κατά.
  • Ο πρόεδρος διατύπωσε παράπονο επειδή από τα μέλη της εθνικής μόνο οι δύο είχαν πληρώσει τη συνδρομή τους στον ΠΣΑΥΚ, ενώ οι άλλοι δύο την χρωστούν ακόμη.
  • Η 10η θέση της ομάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κρίνεται ικανοποιητική, παρότι αν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι δύο αθλητές μας δεν έπιασαν κανένα ψάρι την α’ ημέρα, οι μόνοι αθλητές με 0 ψάρια σε μια μέρα από τους 45 πρώτους της κατάταξης, αντιλαμβάνεται ότι θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε καλύτερη θέση αν είχαμε δουλέψει λίγο καλύτερα στην αναγνώριση. Η έλλειψη αρχηγού έπαιξε κι αυτή το ρόλο της, καθώς δεν υπήρξε συντονισμός και αγαστή συνεργασία μεταξύ των αθλητών.
  • Στη συνέχεια οι αθλητές της ομάδας Τσέντας, Δεγαΐτας, Αγγελόπουλος ανέπτυξαν με τη σειρά την εμπειρία τους από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και αποφάνθηκαν ότι ο αρχηγός θα βοηθούσε μεν την αποστολή, αλλά ότι κύριος λόγος που δεν πήγαν καλύτερα στον αγώνα ήταν οι περιορισμένες ημέρες αναγνώρισης που είχαν στη διάθεσή τους. Και οι τρεις θα ήθελαν τουλάχιστον 1 εβδομάδα ακόμη για να μπορούν να πουν ότι θα είχαν το χρόνο να ψάξουν όπως έπρεπε.
  • Ο πρόεδρος ενημέρωσε στη συνέχεια το σώμα για τις διεθνείς εξελίξεις στους κανονισμούς του αθλήματος οι οποίες περιλαμβάνουν ξεχωριστό ομαδικό (3 αθλητές εναλλάσσονται σε ρολόι των 2 στο νερό + 1 στη βάρκα κάθε 2 ώρες για 6 ώρες αγώνα) πρωτάθλημα εθνών σε ηπειρωτικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και κολυμπητούς διεθνείς αγώνες. Το επόμενο Ευροαφρικανικό πρωτάθλημα θα γίνει 13 -16 Οκτωβρίου στο Biaritz της Γαλλίας, αλλά το ομαδικό θα γίνει νωρίτερα 2-4 Σεπτεμβρίου στο Cascais της Πορτογαλίας.  

 

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                          Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                           Δημήτρης Σμυρνιώτης