Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου

Α. Τι είναι τα νομικά πρόσωπα.

Όταν περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να ενεργήσουν από κοινού επιδιώκοντας ένα σκοπό ή εκφράζοντας σε κοινή συνισταμένη συγκεκριμένες κάθε φορά απόψεις, ανακύπτει η ανάγκη θέσπισης κανόνων καθορισμού αυτής της κοινής συνισταμένης και της εξωτερίκευσής της με συγκεκριμένους εκπροσώπους. Ανακύπτει με άλλα λόγια η ανάγκη σύστασης ενός νομικού μορφώματος που ονομάζεται νομικό πρόσωπο.

Ανάλογα με τη φύση και το είδος του σκοπού οι νόμοι προβλέπουν πολλές κατηγορίες νομικών προσώπων. Μια μεγάλη διάκρισή τους είναι τα εμπορικά κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα (εταιρίες) και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού. Ανάμεσα στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού, βρίσκεται και το αθλητικό σωματείο.

Β. Τι είναι αθλητικό σωματείο

Σύμφωνα με το νόμο 2725/1999, Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Ο ανωτέρω νόμος είναι αυτός που διέπει τον αθλητισμό (ερασιτεχνικό και επαγγελματικό) στη χώρα μας και θεσπίζει το πλαίσιο στο οποίο είναι υποχρεωμένος να ενταχθεί όποιος θέλει να λάβει μέρος σε επίσημους αθλητικούς αγώνες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το νόμο αυτό οι ερασιτέχνες αθλητές είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν δελτίο σε ένα νομίμως συστημένο και αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, το οποίο να είναι με τη σειρά του μέλος σε αναγνωρισμένη από το κράτος αθλητική Ομοσπονδία για το άθλημα το οποίο πρόκειται. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Οι αθλητικές Ομοσπονδίες για κάθε άθλημα είναι και αυτές σωματεία και ως μέλη τους έχουν όλα τα αθλητικά σωματεία που αναπτύσσουν το συγκεκριμένο άθλημα.

Γ. Πώς ιδρύεται

Για την ίδρυση αθλητικού σωματείου απαιτούνται 20 τουλάχιστον ενήλικες οι οποίοι συνέρχονται και αποφασίζουν το καταστατικό που θα διέπει τη λειτουργία του και ορίζουν προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τα της νομίμου συστάσεως του σωματείου σύμφωνα με το νόμο. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Συνεπώς οι εν ενεργεία αθλητές δεν μπορούν να είναι καν μέλη του αθλητικού σωματείου. Κατά τη συστατική συνέλευση τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου υπογράφουν την ιδρυτική πράξη του σωματείου, το κείμενο του καταστατικού και το πρακτικό εκλογής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής (βλ. Υποδείγματα κατωτέρω).

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, η διοικούσα επιτροπή παραδίδει σε δικηγόρο, ο οποίος συντάσσει αίτηση και την καταθέτει στο πρωτοδικείο της έδρας του σωματείου. Με την κατάθεση της αιτήσεως, ο δικηγόρος λαμβάνει ημερομηνία της δικασίμου που ορίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως για τη σύσταση του σωματείου, το δικαστήριο ελέγχει εάν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις του Αστικού Κώδικα και του νόμου 2725/1999 για τη σύσταση αθλητικού σωματείου.

Αν όλα είναι όπως πρέπει, το δικαστήριο εγκρίνει τη σύσταση του νέου σωματείου και εκδίδει σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή επιμελεία του δικηγόρου κοινοποιείται στη Νομαρχία και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του ταμείου νομικών και σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας του σωματείου. Τέλος με νέα αίτηση προς το αρμόδιο πρωτοδικείο, το σωματείο καταχωρείται στα βιβλία σωματείων του πρωτοδικείου και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να υφίσταται νομικά. Το συνολικό κόστος σύστασης του σωματείου κυμαίνεται περίπου στα 600 ευρώ.

Δ. Αθλητική Αναγνώριση

Όταν συσταθεί το σωματείο, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος των ομοσπονδιών των αθλημάτων τα οποία καλλιεργεί. Για την περίπτωση της υποβρύχιας αλιείας, αρμόδια είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλημάτων Αλιείας (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.), η οποία εδρεύει στον Άγιο Κοσμά Αττικής. Τα σημερινά δικαιολογητικά  που η Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α. έχει θεσπίσει για να κάνει δεκτά αθλητικά σωματεία ως μέλη βρίσκονται στο καταστατικό της (άρθρο 4) και είναι τα εξής: α) Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου πρωτοδικείου που το αναγνώρισε, β) Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού που εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο και βεβαιώνεται σ’ αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα βιβλία σωματείων του οικείου πρωτοδικείου, καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν εσωτερικών κανονισμών του, γ) γραπτή δήλωση του διοικητικού συμβουλίου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και των κανονισμών της  Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α., δ) πίνακα μελών του  διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο να αναγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών, ε) ονομαστική κατάσταση, η οποία να περιλαμβάνει δέκα πέντε τουλάχιστον αθλούμενους, στ) ορισμό αντιπροσώπυ στην Ομοσπονδία, ζ) απόδειξη του ταμείου της Ομοσπονδίας για την καταβολή από το σωματείο του προβλεπόμενου δικαιώματος εγγραφής και της προβλεπόμενης ετήσιας συνδρομής.

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Αφού εγγραφεί σε κάποια ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, εφόσον το σωματείο :

α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και συγκεντρώνει τις λοιπές

προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών. Η συνδρομή των

προϋποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικείας

ένωσης ή ομοσπονδίας.

β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το

σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης εξαιρουμένων των περιπτώσεων

ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία, των

οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.

γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα.

δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και

πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία.

Για να λάβει ένα αθλητικό σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α., τη βεβαίωση της παρ. α) ανωτέρω, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού αυτής για μια τριετία από την εγγραφή του, κατά το πρώτο έτος να έχει 15 αθλητές, κατά το δεύτερο έτος 25 αθλητές και κατά το τρίτο έτος 35 αθλητές και να συμμετέχει κατά το δεύτερο και τρίτο έτος στους αγώνες που διοργανώνει η Ομοσπονδία. Όταν λάβει αθλητική αναγνώριση το αθλητικό σωματείο έχει τη δυνατότητα να ζητά επιχορήγηση από τη ΓΓΑ μέσω των ομοσπονδιών στις οποίες ανήκει και για τα αθλήματα των οποίων είναι αναγνωρισμένο.

Ε. Φορολογικές υποχρεώσεις

Το αθλητικό σωματείο είναι ένα νομικό πρόσωπο, όπως όλα τα άλλα και έχει εξ αυτού του λόγου την υποχρέωση εντός μηνός από τη σύστασή του να αιτηθεί και λάβει ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ. Για να πετύχει κάτι τέτοιο, το σωματείο θα πρέπει να προσκομίσει νομίμως θεωρημένο μισθωτήριο για την έδρα του. Αυτός (συνήθως ο πρόεδρος) που εκμισθώνει στο σωματείο το ακίνητο της έδρας του θα επιβαρυνθεί με φόρο εισοδήματος επί του μισθώματος που εισπράττει. Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών.

Μετά την απόκτηση ΑΦΜ, το αθλητικό σωματείο έχει υποχρέωση να καταθέτει κάθε χρόνο έως το μήνα Απρίλιο δήλωση φόρου εισοδήματος. Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Επίσης, επιτρέπεται αθλητικό σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες υπάγονται σε ΦΠΑ, και το αθλητικό σωματείο θα πρέπει πρώτα να εκδώσει νόμιμα βιβλία και στοιχεία (τιμολόγια) στην αρμόδια ΔΟΥ και βέβαια να αποδίδει τακτικά στις σχετικές προθεσμίες και το σχετικό ΦΠΑ που εισπράττει. Στα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, το αθλητικό σωματείο θα φορολογηθεί, όπως κάθε άλλο νομικό πρόσωπο με τους αντίστοιχους συντελεστές (σήμερα 25%).

Επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι συνδρομές και οι δωρεές που εισπράττει το σωματείο απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τα κατωτέρω:

ΣΤ. Φορολογικά προνόμια δωρεών προς αθλητικά σωματεία

Τα φορολογικά προνόμια για τους δωρητές προς σωματεία καταργήθηκαν με το νόμο 3842/2010

Ζ. Περιεχόμενο καταστατικού

Το  καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει: 1. το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου, 2. τους όρους της εισόδου, της  αποχώρησης  και  της αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, 3. τους πόρους του σωματείου, 4. τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου, 5. τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, καθώς  και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανα της, 6. τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει  η συνέλευση των μελών, 7. τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού και 8. τους  όρους  για  τη  διάλυση  του σωματείου.

Το καταστατικό αθλητικού σωματείου απαιτείται να ορίζει ότι κύριο σκοπό του έχει την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Πρέπει να ορίζει τους συγκεκριμένους κλάδους άθλησης, στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί, καθώς και τη διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων.

Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωματείου μπορεί να αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη του σωματείου.

Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία,

μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την

εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Σχέδιο)

Το κείμενο του καταστατικού έχει συνταχθεί βάσει διατάξεων του νόμου που ίσχυε την 5η Νοεμβρίου 2007. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο νόμο μπορεί να καταστήσουν κάποιες διατάξεις του κατωτέρω σχεδίου μη νόμιμες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει προ της καταθέσεως του καταστατικού στο Πρωτοδικείο να γίνεται λεπτομερής νομικός έλεγχος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο!

Πολλές από τις διατάξεις που αναφέρονται στο κατωτέρω σχέδιο είναι ενδεικτικές και επιδέχονται μεταβολής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε συγκεκριμένου σωματείου και πάντα εντός των πλαισίων του νόμου!

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «                                   ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ.

Άρθρο 1ο.-

Ιδρύεται  Αθλητικό Σωματείομε την επωνυμία  «                              » με έδρα το Δήμο                  .

Άρθρο 2ο.

­

Σκοπός του σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των αθλητών του για τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Άρθρο 3ο.- ­

Το Σωματείοέχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργίας του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και αυτές της νομοθεσίας που διέπει τα αθλητικά σωματεία γενικά.

Άρθρον 4ο.-­

Διατηρείται η λειτουργiα των εξής αγωνιστικών τμημάτων: υποβρυχίου αλιείας,                 ,                       ,           και γενικά Αθλοπαιδιών.

Μέσο για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου είναι η οργάνωση αγώνων, επιδείξεων, εορτών, διαλέξεων, εκθέσεων, εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ καθώς και η έκδοση ιδίου αθλητικού εντύπου, επιβοηθητικού της διαδόσεως του αθλητισμού, της φιλίας και της συνεργασίας.

Ίδρυση νέων αγωνιστικών τμημάτων γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η κατάργηση λειτουργούντων αγωνιστικών τμημάτων γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου.

Το Σωματείουφίσταται εφ’ όσον τα τακτικά του μέλrι δεν είναι λιγότερα από είκοσι.

Άρθρον 5ο.-

­

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4ου του παρόντος το Σωματείομπορεί γίνει μέλος Ενώσεων, Συνδέσμων ή Ομοσπονδιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ-ΕΙΣΟΔΟΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρον 6ο.-

­

Α. Τα Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι μόνον φυσικά πρόσωπα. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος.

Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο διοικητικό συμβούλιο,  συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για  την εγγραφή  αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει  το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο Σωματείοστο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως Τρίτη νίκη σε μεσογειακούς & βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως Τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

Β. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού γενικώς ή των  σκοπών του σωματείου ειδικότερα και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που προκαλείται από σχετική πρόταση δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών του σωματείου.

Γ. Αθλούμενα μέλη είναι όλοι οι εν ενεργεία αθλητές του σωματείου. Η ιδιότητα του αθλούμενου μέλους είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του μέλους συλλόγου.

Δ.. Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου:

α) Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του

β) Οποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) ΄Οποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/99 και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

ε) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο Σωματείοένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

στ) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείογια παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι. διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή

ομοσπονδίες.

ζ) Μέλη του Σωματείου στα οποία συντρέχουν τα ανωτέρω κωλύματα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητά τους αυτή. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.

Ε. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίδια δικαιώματα. Δεν είναι δυνατή, με οποιοδήποτε τρόπο, η απονομή σε μέλος δικαιώματος αυξημένης ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη

Υποχρεούνται να καταβάλουν τακτικά τις προβλεπόμενες συνδρομές τους προς το σωματείο.

Υποχρεούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον είναι τακτικά.

Υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους κανονισμούς του σωματείου.

Δικαιούνται να εκλέγονται ως μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίζονται εκπρόσωποι του σωματείου σε υπερκείμενες ενώσεις.

Τα αθλούμενα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου καθώς επίσης να αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά, η οποία αντιβαίνει στο αθλητικό ιδεώδες και στο φίλαθλο πνεύμα.

Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΣΤ. Τα μέλη και τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν από το Σωματείοοποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την λήξη της λογιστικής χρονιάς και ισχύει ως το τέλος αυτής. Για τα αθλούμενα μέλη ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Μέλος μπορεί να χάσει την ιδιότητά του και με αποβολή του από το Σωματείο α) λόγω πειθαρχικής ποινής κατά τις σχετικές προβλέψεις του παρόντος και β) αν συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 7ο.-­

Πόροι του Σωματείου είναι:

1) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.

2) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις και

3) Οι δωρεές ή κληροδοτήματα και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

Τα καφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ., η οποία καταχωρείται στα πρακτικά, για την επιδίωξη των σκοπών και μόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 8ο.-

­

1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον ένα (1) σύμβουλο.

2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών συγκροτείται σε σώμα, δια της εκλογής του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και ενός (1) συμβούλου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλrι αυτού.

4. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία κρίνει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 9ο.-

­

Το Δ/κο Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση του Σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακινήτου περιουσίας για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και για τις υποθέσεις εκείνες, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10ο.-

­

Το Δ/κο Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει μία φορά στους τρεις μήνες. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται αυτοδίκαια παραιτηθέν και αντικαθίσταται υπό του πρώτου αναπληρωματικού. Κενές θέσεις συμβούλων, συμπληρώνονται κατά σειρά εκλογής από εκλεγέντες αναπληρωματικούς.

Άρθρο 11ο.-

­

Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και σκοπούς του Σωματείου ή παρεμβάλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια ή τα συμφέροντα του Σωματείου υπέχει πειθαρχικές κυρώσεις ως εξής:

Α) Δια τα μέλη:

1) Έγγραφη επίπληξη

2) Απαγόρευση εισόδου εις γυμναστικούς και λοιπούς χώρους του Σωματείου επί εξάμηνο.

3) 0ριστική διαγραφή με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Για τους αθλητές:

Εκτός από τις ανωτέρω, απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου, μέχρι ενός (1) έτους.

Κανείς από τους ανωτέρω επιτρέπεται να τιμωρηθεί χωρίς προηγούμενη κλήση σε απολογία εντός εύλογης προθεσμίας, άλλως σε περίπτωσιν μη προσελεύσεως του για απολογία το Δ/κο Συμβούλιο ή η Γεν. Συνέλευση αποφασίζουν και χωρίς αυτή.

Άρθρο 12ο.-

­

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, ανεξαρτήτως χρόνου εκλογής του.

Άρθρο 13ο.-

­

Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, μπορεί να διορίσει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του Σωματείου από τα μέλη του ή και με σύμβαση, μη μέλη του Σωματείου, επίσης μπορεί να διορίσει υπαλλήλους για τrιν εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ., που  έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό Σωματείο από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 14ο.­-

1- 0 Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του, υποχρεούται δε να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις εκάστοτε ενέργειες του. Συγκαλεί με απόφασή του το Δ.Σ. και τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. υποχρεούμενος να συγκαλεί αυτό και εκτάκτως εφόσον τέσσερα (4) από τα μέλη του ζητήσουν την σύγκλησή του. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, οσάκις το κρίνει αναγκαίο και δίνει εντολή για κάθε δαπάνη φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη σύνταξη απόφασης του Δ.Σ., η οποία να εγκρίνει τη δαπάνη αυτή. Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του Σωματείου.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αν κωλύεται και αυτός,  o μεγαλύτερος σε ηλικία Σύμβουλος.

2- Αντιπρόεδρος: Στον Αντιπρόεδρο ανατίθενται τα καθήκοντα του Γενικού Αρχηγού, ο οποίος θα παρακολουθεί την εν γένει πορεία, ομαλή λειτουργία και εφαρμογή των αγωνιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων όλων των τμημάτων του Σωματείου.

3- Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα του Σωματείου. Το Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένας από τους Συμβούλους οριζόμενος από το Δ.Σ.

4- Ο Ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις, με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου. Ενεργεί όλες τις πλrιρωμές. Tις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και o Γενικός Γραμματέας.

Στα εντάλματα πληρωμών, πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός αποφάσεως του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντας τις στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε έτους. Η καταστάσεις πρέπει να περιέχουν αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα με τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε Τράπεζα επ’ ονόματι του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ποσό το οποίο καθορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ. ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του Σωματείου όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών, τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες εισφορές. Ο Ταμίας μαζί με τον Πρόεδρο αναλαμβάνουν κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. όλες τις καταθέσεις και αναλήψεις από την Τράπεζα.

5. Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από αυτό ειδικά.

6. Το Σωματείο θα τηρεί τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου Μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων – Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

Τα βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από τον Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 15ο.­-

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται με πρόσκληση του Δ.Σ. τακτικά μια φορά στο έτος το μήνα Σεπτέμβριο για να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Σωματείου και ανά διετία κατά το μήνα Ιούνιο για την εκλογή του Δ.Σ. Έκτακτα δε με πρόσκληση του Δ.Σ. ή αν τα 2/5 των μελών αυτού ζητήσουν τούτο με έγγραφη αίτηση, η οποία θα αναγράφει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται εντός 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα μισά μέλη συν ένα επί πλέον, τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακά τακτοποιημένα.

3. Αν δε σημειωθεί απαρτία καλείται εκ νέου εντός το πολύ οκτώ (8) ημερών από τη χρονολογία της συνελεύσεως που ματαιώθηκε.

Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών που παρίστανται. Και για τις δύο περιπτώσεις μπορεί να αποσταλεί μόνο μία πρόσκληση στα μέλη.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στα μέλη έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η Συνέλευση και στέλνεται ταχυδρομικά στα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη του Συλλόγου.

5. Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις επί θέματος μη αναγραφέντος στην πρόσκληση είναι άκυρη.

6. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει εντός του μηνός Ιουνίου κάθε διετία τη διοίκηση αποτελούμενη από πέντε (5) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της απερχόμενης διοίκησης.

7. Στη Γεν. Συνέλευση προεδρεύει ως Πρόεδρος αυτός που θα εκλεγεί για το σκοπό αυτό με ψηφοφορία των μελών και μαζί με αυτόν εκλέγεται και ένας Γραμματέας.

8. Κατά την ιδία Γεν. Συνέλευση εκλέγεται Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη ως και δύο (2) αναπληρωματικά. Η επιτροπή αυτή δικαιούται οποτεδήποτε να προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τον ενεργηθέντα έλεγχο στη διαχείριση.

Κατά την ιδία Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, το έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της.

9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου. Κατ’ αρχήν απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη συν ένα επί πλέον και αποφασίζουν με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

10. Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – AΡXAΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 16ο.-

­

1. Δικαίωμα εκλογής στη Διοίκηση του Σωματείου ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, έχουν άπαντα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Συλλόγου.

Η Διοίκηση του Σωματείου οφείλει να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή, κατάλογο των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Αυτός που επιθυμεί να εκλεγεί σε οιαδήποτε θέση υποχρεούται να υποβάλλει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τις αιτήσεις και μόνο εφόσον οι αιτούντες είναι τακτικά μέλη και ταμειακώς εν τάξει, θα ανακηρυχθούν υποψήφιοι. Πίνακας των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά θα αναρτηθεί στα γραφεία του Σωματείου.

3. Η Διοίκηση του Συλλόγου οφείλει να εκτυπώσει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται κατ’ αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικrιτικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

4. Τα ψηφοδέλτια με φακέλους, θα παραδοθούν στην Εφορευτική Επιτροπή.

5. Κάθε τακτικό μέλος που προσέρχεται για ψηφοφορία, θα παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, το ψηφοδέλτιο με το φάκελο και υποχρεούται να βάλει σταυρό προτιμήσεως στην αρχή κάθε ονόματος υποψηφίου που επιλέγει.

6. Κάθε ψηφοφόρος, μπορεί να βάλει στο ψηφοδέλτιο το ανώτερο μέχρι πέντε (5) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγτική Επιτροπή.

7. Κάθε ψηφοφόρος παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής υπογράφει στην κατάσταση δίπλα στο όνομά του και μετά ψηφίζει.

8. Η ψηφοφορία διαρκεί τέσσερις ώρες από την έναρξή της.

9. Με το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, καταμετρώνται, αριθμούνται και υπογράφονται οι φάκελοι και παραβάλλονται με την κατάσταση αυτών που ψήφισαν.

Ακολούθως ανοίγονται οι φάκελοι και αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό του φακέλου τα ψηφοδέλτια και υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιoς και συντάσσει πρακτικό ψrιφοφορίας και Εκλογής.

10. Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει ξέσματα, διαγραφάς, ή άλλο διακριτικό γνώρισμα εκτός του σταυρού προτίμησης στην αρχή κάθε ονόματος. Άκυρο επίσης θεωρείται το ψηφοδέλτιο, το οποίο φέρει σταυρούς προτίμησης πέραν των πέντε (5) για το Δ.Σ. και πέραν των τριών (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

11. Επιτυχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται οι πρώτοι πέντε υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας, οι υπόλοιποι τρείς (3) θεωρούνται αναπληρωματικοί, πάλι κατά σειρά επιτυχίας. Επίσης για την Εξελεγκτική Επιτροπή επιτυχόντες θεωρούνται οι πρώτοι τρεις (3) και οι επόμενοι δύο (2) αναπληρωματικοί.

12. Τέλος, η Εφορευτική Επιτροπή, τόσο το βιβλίο πρακτικών ψηφοφορίας και εκλογής, όσο και τα ψηφοδέλτια με τους φακέλους, αφού προηγουμένως τα υπογράψει και σφραγίσει, τα παραδίδει στο σύμβουλο που πλειοψήφησε, σε περίπτωση δε ισοψηφίας στο μεγαλύτερο στην ηλικία, ο οποίος και υποχρεούται εντός δεκαημέρου να συγκαλέσει τους επιτυχόντες για να συγκροτηθεί η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17ο.-

­

1. Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία περιμετρικά αναγράφει κυκλικά την επωνυμία του Σωματεlου, ήτοι:

«                                                                      »

και στο μέσο απεικόνιση                                .

2. Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 76-106 του Αστικού Κώδικα, των άρθρων 1-9 του Ν. 2725/1999 καθώς επίσης και με κάθε διάταξη νόμου που αφορά τον Αθλητισμό.

3. Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική και ομαλή λειτουργία των αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τμημάτων, κ.τ.λ. Οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς να μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος.

4. Στην περίπτωση της διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με το νόμο.

5. Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος Καταστατικού, και ιδίως σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του, αποφασίζει το Δ.Σ. του Σωματείου μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού και των νόμων και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της απόφασής του από την προσεχή Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο.-

­Το παρόν Καταστατικό περιέχει δέκα οκτώ (18) άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη συνεδρίαση των ιδρυτικών του μελών, η οποία έλαβε χώρα την                                       200 , ημέρα                  και ώρα     μεσημβρινή και εντός του καταστήματος                                           , οδός                          , και υπογράφεται ως ακολούθως.

,                                    200  .

(Ακολουθεί κατάλογος ιδρυτικών μελών – τουλάχιστον 20)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Σχέδιο)

Στ                    , σήμερα,                                             200 , στο κατάστημα               , οδός              , οι υπογράφοντες την παρούσα αποφάσισαν να συστήσουν Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «                            », με έδρα το Δήμο             . Ο σκοπός του Σωματείου θα είναι  μη κερδοσκοπικός και θα περιλαμβάνει ειδικότερα:

Σκοπός του σωματείου είναι η σύμμετρος και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των αθλητών του για τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Διατηρείται η λειτουργiα των εξής αγωνιστικών τμημάτων: υποβρυχίου αλιείας,                 ,                       ,           και γενικά Αθλοπαιδιών.

Μέσο για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου είναι η οργάνωση αγώνων, επιδείξεων, εορτών, διαλέξεων, εκθέσεων, εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ καθώς και η έκδοση ιδίου αθλητικού εντύπου, επιβοηθητικού της διαδόσεως του αθλητισμού, της φιλίας και της συνεργασίας.

Ίδρυση νέων αγωνιστικών τμημάτων γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η κατάργηση λειτουργούντων αγωνιστικών τμημάτων γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου.

(Ακολουθεί κατάλογος ιδρυτικών μελών – τουλάχιστον 20)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ              ΤΗΛ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Σχέδιο)

Στ                    , σήμερα,                                 200 , στο κατάστημα               , οδός              αρ.       , οι υπογράφοντες την παρούσα, ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση Σωματείου με την επωνυμία «                                 », με έδρα το Δήμο                         εξέλεξαν τους κατωτέρω ως Διοικούσα Επιτροπή του υπό σύσταση Σωματείου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ              ΤΗΛ.

1)

2)

3)

4)

5)

με αρμοδιότητες: i) τη φροντίδα για τη σύσταση του Σωματείου, ii) την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών και οργάνωση των πρώτων δραστηριοτήτων και iii) τη σύγκληση της Α΄ τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(Ακολουθεί κατάλογος ιδρυτικών μελών – τουλάχιστον 20)