ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 27 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, την Τετάρτη, 11 του μηνός Mαΐου του έτους 2011 στις 21.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 14 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Δερτιλής Λάμπρος, 3. Σιδέρης Ιωάννης, 4. Γιάνκος Εμμανουήλ, 5. Μακρής Κωνσταντίνος, 6. Μπαρσάκης Δημήτριος, 7. Γραμματάς Ευστράτιος, 8. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 9. Νταής Κων/νος, 10. Κωστανάσιος Αντρέας, 11. Μαρίνης Σπυρίδων και 12. Δημόπουλος Κων/νος δηλαδή σύνολικά 12 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Γιώργος Δούναβης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2010.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2010 έως το τέλος του έτους 2010, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

 

Ισολογισμός Π.Σ.Α.Υ.Κ. 2010

 

 

 

Έσοδα:                                   Έξοδα:

 

€ 4.892,38                               € 9.541,77

 

Ταμείο 31.12.2009                 Ταμείο 31.12.2010

 

€ 8.227,06                               € 3.577,67

 

Σύνολο                                    Σύνολο

Ενεργητικού                           Παθητικού

 

€ 13.119,44                             € 13.119,44

 

Ο πρόεδρος διευκρίνισε στη Συνέλευση ότι εκ του ποσού που αναφέρεται στο ταμείο, ποσόν € 3.000 έχει από τη χρήση 2008 κατατεθεί στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ως χορηγία του επιχειρηματία χχχχχχχχχχχ προς την εθνική ομάδα υ/β αλιείας, κατόπιν παρακλήσεως του επιχειρηματία για άτυπη διευκόλυνσή του. Ο ανωτέρω επιχειρηματίας έχει περιέλθει σε οικονομική δυσπραγία και από ότι φαίνεται παρά τις τριετείς προσπάθειες των μελών Δεγαΐτα, Περιστέρη και Καμπάνη, τα χρήματα αυτά δεν πρόκειται να τα πάρει πίσω ο σύνδεσμος και έτσι προτείνει να διαγραφούν μέσα στη χρήση του 2011.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2010 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση συμφώνησε να διαγραφεί το ποσόν των € 3.000 από το ταμείο του σωματείου

Θέμα δεύτερο: Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2011.

Ο πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι η επιτροπή Υποβρύχιας Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. αποφάσισε στον κανονισμό του πανελληνίου πρωταθλήματος ατομικού και ομαδικού να γίνουν οι εξής προσθήκες: θα απαγορεύεται η έμμεση διαφήμιση προϊόντων από αθλητές χωρίς επίσημα κατατεθειμένα συμβόλαια στην Ομοσπονδία και θα επιτρέπεται η κατοχή Ο2 στη βάρκα των αθλητών, εφόσον το δηλώσουν στον Αλυτάρχη. Ο πρόεδρος ζήτησε την έγκριση των αποφάσεων αυτών από τη Συνέλευση εξηγώντας ότι για την πρώτη εκτιμήθηκε ότι θα βοηθήσει στην προσέλκυση χορηγών ή τέλος πάντων στη διατήρηση αυτών που υφίστανται και δυσαρεστούνται κάθε φορά που πληρώνουν για να διαφημίζονται άλλοι με έμμεσο τρόπο, και για τη δεύτερη ότι είναι πλέον αναγκαία για την προφύλαξη των αθλητών από την εμβολή αζώτου ή «νόσο των δυτών». Μετά από πολύ έντονη συζήτηση και διάφορες προτάσεις που αναπτύχθηκαν προφορικά από τα μέλη, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις προσθήκες στους κανονισμούς.

Θέμα τρίτο: Πρόταση του μέλους Μ. Γιάνκου: Αθλητής που δεν πήρε μέρος σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα άλλα εκπροσώπησε την εθνική ομάδα εκείνη την χρονιά, να έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτούσιο το ποσοστό του από τον διεθνή αγώνα στην λίστα των 10 καλύτερων των τελευταίων 2 πανελληνίων πρωταθλημάτων για την επιλογή της εθνικής ομάδας της επόμενης χρονιάς. 

 

 Μ. Γιάνκος ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη γενικότερη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και έχοντας σαν γνώμονα το γεγονός ότι ενδιαφέρει να επιλέγεται κάθε φορά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, η καλύτερη εθνική ομάδα για την εκπροσώπηση της χώρας, θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη ευχέρεια στο έργο των εκλεκτόρων. Ο αθλητής που εκλέχθηκε να πάρει μέρος σε ένα διεθνή αγώνα εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα μέσα στο 2010 και “έφερε” καλό βαθμολογικό αποτέλεσμα και για κάποιο λόγο (οικονομικό, εργασιακό, υγείας, οικογενειακό κτλ), έχασε το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2010, είναι “ζωτικής” αθλητικά σημασίας γι’ αυτόν να λάβει μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2011,  αν θέλει να έχει το δικαίωμα να εκλεγεί για τον διεθνή αγώνα του 2011 (αν αυτός είναι τοποθετημένος χρονικά μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2011, όπως και συμβαίνει συνήθως). Στην περίπτωση που ο διεθνής αγώνας του 2011 είναι πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2011 (όπως πχ έγινε με το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κροατία), τότε ο ίδιος αθλητής που μπορεί να έχει πάει πολύ καλά στον διεθνή αγώνα , αν δεν πάρει μέρος για κάποιο λόγο (βλέπε παραπάνω) στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, χάνει παντελώς το δικαίωμα να εκλεγεί στην επόμενη εθνική ομάδα. Έτσι εμφανίζεται το παράδοξο του να έχουμε έναν αθλητή υψηλού διεθνούς επιπέδου φέτος που δεν του δίνουμε το δικαίωμα να μας εκπροσωπήσει την επόμενη χρονιά. Με το ισχύον σύστημα ένας αθλητής που αντιμετωπίζει σοβαρά το πανελλήνιο πρωτάθλημα και τους διεθνείς αγώνες, πρέπει να μοιράζει τις δυνάμεις του, το χρόνο του και τα χρήματά του για 4 μεγάλους αγώνες σε διάστημα 1,5- 2 ετών. Αυτό περιορίζει την δυναμική των αθλητών και κατ’ επέκταση και την αποτελεσματικότητά τους, γιατί δεν θα επιλέγουμε ανάμεσα σε αυτούς με τις καλύτερες αθλητικές δυνατότητες αλλά ανάμεσα από αυτούς με τις καλύτερες οικονομικές-χρονικές-εργασιακές δυνατότητες. Συνεπώς, ο Μ. Γιάνκος πρότεινε ο αθλητής που δεν πήρε μέρος σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα άλλα εκπροσώπησε την εθνική ομάδα εκείνη την χρονιά , να έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτούσιο το ποσοστό του από τον διεθνή αγώνα στην λίστα των 10 για την επιλογή της εθνικής ομάδας της επόμενης χρονιάς. Βέβαια αυτό δεν είναι αρκετά συμφέρον για τον συγκεκριμένο αθλητή (μιας και δεν μπορεί να συγκριθεί ο βαθμός δυσκολίας ενός πανελληνίου πρωταθλήματος με αυτόν του παγκοσμίου ή του Ευρωαφρικανικού) αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από το να χάνει τελείως το ποσοστό αυτό. Επιπλέον έτσι δίνεται ένα παραπάνω κίνητρο για μεγαλύτερη προσπάθεια κατά την διάρκεια του διεθνούς αγώνα. Σαν αποτέλεσμα όλου αυτού θα έχουμε πραγματικά μια πιο δυνατή ομάδα και αθλητές που θα μπορούν (εφ’ όσον έχουν τις αθλητικές ικανότητες) να αποκτήσουν μεγάλη διεθνή αγωνιστική εμπειρία αντιμετωπίζοντας λιγότερα προβλήματα για το σκοπό αυτό. Μετά από έντονη διαλογική συζήτηση, η Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση, με τη διαφοροποίηση ότι αυτή η δυνατότητα θα παρέχεται στον αθλητή μόνο μία φορά ανά δύο επιλογές εθνικής ομάδας για διεθνείς αγώνες.

 

Εκτός ημερησίας διατάξεως ο πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι η επιτροπή Υποβρύχιας Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. αποφάσισε να μην θίξει ζήτημα φακού στους κολυμπητούς αγώνες. Ο Γλαύκος στην Αλκυόνη, αποφάσισε να «σιγήσει» στο θέμα του φακού, θέτοντας θέμα αστυνόμευσης, αλλά και απώλειας συμμετοχών. Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής (4-3) συμφώνησαν με την άποψη ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί στο θέμα του φακού στους κολυμπητούς αγώνες, αφού η δομή τους είναι πολύ διαφορετική από αυτή ενός αγώνα με σκάφη, όπου οι αθλητές κινούνται όπου θέλουν εντός της τράπεζας. Ο πρόεδρος ζήτησε την έγκριση της απόφασης αυτής από τη Συνέλευση. Επειδή, όμως η ώρα είχε παρέλθει αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση να συζητηθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Νικόλαος Καμπάνης                                      Γιώργος Δούναβης