Από αριστερά Σαρκόπουλος, Κατσαΐτης, Μακρής, Βιδάλης.

Δεύτερος από αριστερά Βιδάλης, έκτος Μακρής, όγδοος Κατσαΐτης.