Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, την Τετάρτη, 16 του μηνός Mαΐου του έτους 2012 στις 21.00 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 8 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Δερτιλής Λάμπρος, 3. Γιάνκος Εμμανουήλ, 4. Μακρής Κωνσταντίνος, 5. Μπαρσάκης Δημήτριος, 6. Κωστανάσιος Αντρέας, 7. Μαρίνης Σπυρίδων και 8. Πλαστουργός Χαράλαμπος δηλαδή σύνολικά 8 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και το μέλος Σπύρος Μαρίνης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2011.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2011 έως το τέλος του έτους 2011, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Ισολογισμός Π.Σ.Α.Υ.Κ. 2011

Έσοδα:                                   Έξοδα:

€ 10.039,29                             € 13.300,67

Ταμείο 31.12.2010     Ταμείο 31.12.2011

€   3.577,67                             €      316,29

Σύνολο                                    Σύνολο

Ενεργητικού                       Παθητικού

 € 13.616,96                             € 13.616,96

Ο πρόεδρος διευκρίνισε στη Συνέλευση ότι εκ του ποσού που αναφέρεται στο ταμείο, ποσόν € 3.000 έχει από τη χρήση 2008 κατατεθεί στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ως χορηγία του επιχειρηματία χχχχχχχχχχχ προς την εθνική ομάδα υ/β αλιείας, κατόπιν παρακλήσεως του επιχειρηματία για άτυπη διευκόλυνσή του. Ο ανωτέρω επιχειρηματίας έχει περιέλθει σε οικονομική δυσπραγία και από ότι φαίνεται παρά τις τριετείς προσπάθειες των μελών Δεγαΐτα, Περιστέρη και Καμπάνη, τα χρήματα αυτά δεν πρόκειται να τα πάρει πίσω ο σύνδεσμος και έτσι διεγράφησαν με προηγούμενη απόφαση της τακτικής Γ.Σ. μέσα στη χρήση του 2011.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2011 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διαγραφή του ποσού των € 3.000 από το ταμείο του σωματείου.

Θέμα δεύτερο: Αποστολή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2012.

Ο πρόεδρος ενημερώνει τη Γ.Σ. ότι η αποστολή της εθνικής ομάδας είναι πλέον πλήρως οργανωμένη ως προς όλα τα μέσα για την προετοιμασία της, αλλά πως τα χρήματα των χορηγιών δεν επαρκούν για να καλύψουν το σχετικό κόστος. Συγκεκριμένα: Τελικά έσοδα χορηγιών και Έκθεσης ΝΑΤΕΧ 2012:

(€ 3.000 Γιάνκος + € 3.000 Μιχαλόπουλος + € 840 Πανταζής (μαζί με τις ζώνες) + € 965 Λαχνοί + € 2.771 t-shirts (καθαρά)) = EURO 10.576.

Τα έξοδα εκτιμώνται σε 12.000 – 14.000 ευρώ και εκτιμάται ότι μαζί με κάποια προσωπικά έξοδα οι αθλητές μας θα ξοδέψουν γύρω στα 1500 ευρώ ο καθένας από προσωπικά τους χρήματα.

Θέμα τρίτο: Εγγραφή νέων μελών στον Π.Σ.Α.Υ.Κ.

Ο πρόεδρος έκανε έκκληση στα μέλη να βρουν ενδιαφερόμενους και να τους εγγράψουν μέλη στον Π.Σ.Α.Υ.Κ., ώστε να μπορούν να αναλάβουν κάποιες από τις διοικητικές εργασίες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν απαιτούνται πολλά άτομα για να διεκπεραιώσουν τις συνήθεις εργασίες του Π.Σ.Α.Υ.Κ., αλλά απαιτούνται άτομα που να διαθέτουν οργανωτικά προσόντα. Πολλά παιδιά σήμερα είναι πιθανό να επιθυμούν να βοηθήσουν, αλλά να αγνοούν ότι μπορούν να εγγραφούν μέλη έχοντας μόνο συμμετάσχει σε έναν απλό αγώνα με αθλητικό δελτίο ή το γνωρίζουν, αλλά ντρέπονται να εμφανισθούν χωρίς κάποια παρότρυνση. Συνεπώς, τα μέλη θα πρέπει να αναζητήσουν τα άτομα αυτά και να τα εντάξουν στον ΠΣΑΥΚ, ώστε να υπάρξει ελάφρυνση του προέδρου και των υπολοίπων που έχουν επωμιστεί όλο το βάρος της διοικητικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων του ΠΣΑΥΚ.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Νικόλαος Καμπάνης                                      Σπύρος Μαρίνης