ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 4 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Δευτέρα 5 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2001 στις 6.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 16 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1.Καμπάνης Νίκος, 2. Βλατάκης Εμμανουήλ, 3. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 4. Κουτσούγερας Γεώργιος, 5. Ιωάννου Γιώργος, 6. Τσέντας Δημήτριος, 7. Δερτιλής Λάμπρος, 8. Χρίστης Γεώργιος, 9. Περιστέρης Εμμανουήλ, 10. Μπρίγκος Ιωάννης, 11. Κόλλιας Δημήτριος, 12. Δούναβης Γεώργιος, 13. Καράμπελας Ιωάννης και 14. Ζωνομέσης Βασίλειος δηλαδή σύνολικά 14 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη. 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Μετά από χαιρετισμό προς τα μέλη και σύντομη διαλογική συζήτηση, στην οποία έγινε απολογισμός της μέχρι σήμερα πορείας του Συνδέσμου, ο πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο: Κανονισμός Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση στα πλαίσια των αποφάσεων που είχαν ληφθεί κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση, η Ομοσπονδία είχε αρνηθεί να υλοποιήση δύο σημεία των προταθεισών αλλαγών. Α) Την κατάργηση της ελάχιστης αποστάσεως μεταξύ δύο διαγωνιζομένων αθλητών (άρθρο 9 του κανονισμού) κατά τα διεθνή πρότυπα και Β) Τη διεξαγώγή 3ης ημέρας Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ο πρόεδρος Ν. Καμπάνης πρότεινε να επανέλθει ο Σύνδεσμος στην πρόταση κατάργησης της απόστασης, αφού η διατήρησή της θα δημιουργούσε τελείως διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού από αυτές που η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει σε οποιονδήποτε διεθνή αγώνα αγωνισθεί. Το μέλος Γ. Ιωάννου δήλωσε ότι πρέπει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να δημιουργηθούν ίδιες συνθήκες με αυτές που θα αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα στους διεθνείς αγώνες και άρα η απόσταση πρέπει να καταργηθεί. Το μέλος Δ. Σμυρνιώτης ανέφερε ότι η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης θα συντελέσει στη μείωση του πλεονεκτήματος όσων διαθέτουν γρήγορα σκάφη και παραβιάζουν το όριο των 20 ΝΜ ταχύτητα, καθώς πλέον δεν θα κατοχυρώνεται υπέρ τους όλο το σημείο διεκδίκησης και αυτός που έφθασε δεύτερος επίσης θα επιτρέπεται να ψαρέψει τον ίδιο τόπο. Η πρόταση υπέρ της κατάργησης της απόστασης έγινε δεκτή με ψήφους 10 έναντι 4.

 Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος ρώτησε τα μέλη αν θέλει κάποιος να εγείρει θέμα 3ήμερου αγώνα, αλλά δεν εκφράσθηκε από κανέναν τέτοια επιθυμία.

Συζητώντας τα υπόλοιπα σημεία του κανονισμού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος τέθηκε από το μέλος Μανώλη Περιστέρη ζήτημα κατάργησης του ορίου ταχύτητας των 20 ν.μ.. Ο Βασίλης Ζωνομέσης συμφώνησε με την πρόταση, καθώς ορισμένα σκάφη δεν μπορούν καν να πλανάρουν σε αυτήν την ταχύτητα. Διαφώνησε το μέλος Δημήτρης Σμυρνιώτης παρατηρώντας ότι αν και δύσκολα εποπτεύσιμο, το όριο είναι χρήσιμο ως παράγοντας ισορροπίας ανάμεσα σε μικρά και μεγάλα σκάφη. Κατόπιν ζωηρής διαλογικής συζήτησης η πρόταση κατάργησης του ορίου απερρίφθη από τη συνέλευση με ψήφους 7 κατά έναντι 6 υπέρ.

Τελευταίο θέμα σχετικά με τον κανονισμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ήταν το θέμα της κατάργησης του άρθρου 22 περί του δύτη ασφαλείας. Ο πρόεδρος εισηγήθηκε την κατάργηση του εν λόγω άρθρου, αφού τα οργανωτικά προβλήματα που δημιούργησε παρά λίγο να καταστήσουν ανέφικτη τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2000. Διεξήχθη έντονη διαλογική συζήτηση ανάμεσα στα μέλη και ιδιαίτερα ζωηρό αντίλογο διατύπωσε το μέλος Γιώργος Δούναβης, λέγοντας ότι οι νέοι αθλητές που μετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χρειάζονται απαραίτητα την προστασία του δύτη ασφαλείας, αφού η απειρία τους τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε τέτοιο επίπεδο ανταγωνισμού. Επί πλέον η ασφάλεια είναι ένας παράγων για τον οποίον καμία θυσία δεν είναι υπερβολική. Η πρόταση του προέδρου για εισήγηση κατάργησης του δύτη ασφαλείας υπερψηφίστηκε από τη Συνέλευση με 9 ψήφους έναντι 5 κατά.

Θέμα δεύτερο: Ενημέρωση των μελών για τη συλλογή στοιχείων όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΕΟΥΔΑΑΤΚ από τη ΓΓΑ και το νομοθετικό πλαίσιο του αθλήματος.

Ο πρόεδρος της Συνελεύσεως ανακοινώνει στα μέλη ότι μετά από έρευνες που έγιναν διαπιστώθηκε ότι η χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας από τη ΓΓΑ δεν γίνεται με ειδικά κονδύλια κατά άθλημα. Συνεπώς αληθεύει ο ισχυρισμός των εκπροσώπων της ΕΟΥΔΑΑΤΚ ότι έναντι αναλυτικού προϋπολογισμού που αυτή καταθέτει προς τη ΓΓΑ, λαμβάνει ένα συνολικό ποσό έναντι των αναγκών της. Ο πρόεδρος διένειμε σ’ αυτό το σημείο στα μέλη φωτοτυπία με την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΟΥΔΑΑΤΚ από τη ΓΓΑ με ημερομηνία 17.5.2000 όπου εγκρίνεται επιχορήγηση 109.000.000 δρχ.. Το μέλος του Δ.Σ. Δημήτρης Τσέντας κατόρθωσε επίσης να βρεί το φύλλο του κατατεθέντος προϋπολογισμού, όπου επίσης δεν αναφέρονται ειδικά κονδύλια για το υποβρύχιο κυνήγι. Μετά τα στοιχεία αυτά, καθίσταται πολύ δυσχερής η επίσημη απαίτηση καταβολής συγκεκριμένων κονδυλίων από την Ομοσπονδία, αφού εκείνη φαίνεται να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τους πόρους της με απόλυτη διακριτική ευχέρεια.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της συνελεύσεως ενημέρωσε τα μέλη, ότι στα πλαίσια του νόμου 2725/2000 περί αθλητισμού, είναι αδύνατη η δημιουργία ξεχωριστής Ομοσπονδίας για το άθλημά μας, εάν αυτό δεν γίνει ολυμπιακό, ή αν τα υπόλοιπα αθλήματα της Ομοσπονδίας δεν γίνουν ολυμπιακά (άρθρο 28). 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος διένειμε στα μέλη φωτοτυπία επιστολής που έστειλε ο Σύνδεσμος προς το ΓΓΑ κ. Γ. Σγουρό σχετικά με το θέμα της μη χρηματοδότησης από την Ομοσπονδία της αποστολής της εθνικής ομάδος στην Ταϊτή, ενώ εκπρόσωπος της ταξίδεψε με κρατικά χρήματα. Το αποτέλεσμα φυσικά και της ενέργειας αυτής ήταν μηδενικό και υποδηλώνει σαφέστατα ότι ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. είναι παντελώς μόνος του στην προσπάθεια καταξίωσης του ελληνικού αγωνιστικού ψαροντούφεκου.

Θέμα τρίτο: Εισήγηση για την ημερομηνία διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2001.

Σύμφωνα με πρόταση του Π.Σ.Α.Υ.Κ., στον κανονισμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος τέθηκε διάταξη που υποχρεώνει την Ομοσπονδία να ανακοινώσει την ημερομηνία διεξαγωγής του έξι μήνες νωρίτερα. Ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να προτείνουν ημερομηνίες για το πρωτάθλημα του 2001, αφού ανακοίνωσε ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Arbatax της Σαρδηνίας την 3-7 Οκτωβρίου 2001. Το μέλος Γιώργος Δούναβης πρότεινε την 25-26 Αυγούστου 2001, η οποία και επεκράτησε με έξι ψήφους υπέρ, έναντι 4 ψήφων υπέρ της 7-8 Ιουλίου και 4 ψήφων της 20-21 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος δεσμεύθηκε να προτείνει ο Σύνδεσμος την 25-26 Αυγούστου 2001 ως ημερομηνία διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2001 στην ΕΟΥΔΑΑΤΚ.

Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως

Το νέο μέλος του σωματείου Βασίλης Ζωνομέσης, πρότεινε εκτός ημερησίας διατάξεως να προσκαλείται από το σωματείο μας η ΕΟΥΔΑΑΤΚ να παρίσταται (εφόσον το επιθυμεί) μέσω εκπροσώπου της κατά τις Γενικές Συνελευσεις των Μελών του από εδώ και στο εξής.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

Το μέλος Μανώλης Περιστέρης εξέφρασε την επιθυμία να συζητήσει η Γενική Συνέλευση το ενδεχόμενο εισήγησης στην ΕΟΥΔΑΑΤΚ της διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με περισσότερους από έναν αγώνες μέσα στο ημερολογιακό έτος. Ο πρόεδρος του σωματείου απάντησε ότι η πρόταση είναι ενδιαφέρουσα, αλλά είναι τέτοιας σημασίας, ώστε είναι αδύνατον να συζητηθεί εκτός ημερησίας διατάξεως και χωρίς συγκεκριμένη προετοιμασία από κάποα μέλη όσον αφορά τις λεπτομέρειές της. Ο πρόεδρος προέτρεψε το Μανώλη Περιστέρη να παρουσιάσει επίσημη πρόταση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.

Το μέλος του σωματείου Βασίλης Ζωνομέσης πρότεινε κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών να συζητηθεί πρόταση για εσωτερικό κανονισμό εθνικής ομάδας.

 Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                           Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                            Δημήτρης Σμυρνιώτης.