ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 5 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Τρίτη, 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2001 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 20 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Κάλιτς Ρομπέρτο, 3. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 4. Κουτσούγερας Γεώργιος, 5. Ιωάννου Γιώργος, 6. Τσέντας Δημήτριος, 7. Δερτιλής Λάμπρος, 8. Χρίστης Γεώργιος, 9. Περιστέρης Εμμανουήλ, 10. Χάλαρης Αναστάσιος, 11. Μούκας Λάζαρος, 12. Δούναβης Γεώργιος, 13. Καράμπελας Ιωάννης και 14. Ζωνομέσης Βασίλειος, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστη ακόμη ο 15. Μπίμπας Βασίλειος (εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Καμπάνη) δηλαδή σύνολικά 15 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Μετά από χαιρετισμό προς τα μέλη και σύντομη διαλογική συζήτηση, στην οποία έγινε απολογισμός της μέχρι σήμερα πορείας του Συνδέσμου, ο πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο: Ενημέρωση σχετικά με τις επαφές του Συνδέσμου με την Ομοσπονδία για υλοποίηση των αιτημάτων του.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση ότι στα πλαίσια των αποφάσεων που είχαν ληφθεί κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση, η Ομοσπονδία αρνήθηκε να υλοποιήσει μόνο την κατάργηση του άρθρου 22 του κανονισμού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος περί του δύτη ασφαλείας. Η κατάργηση της απόστασης έγινε δεκτή, όπως ορίσθηκε και ημερομηνία διεξαγωγής του Πρωταθλήματος η 8 και 9η Σεπτεμβρίου 2001. Στα πλαίσια όμως του άρθρου 22, το οποίο διατηρείται, ο δύτης ασφαλείας παραμένει προαιρετικός, ανάλογα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος.

Θέμα δεύτερο: Πρόταση μελών του Συνδέσμου για διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με περισσότερους από έναν αγώνες μέσα στο ημερολογιακό έτος

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μέλος Μανώλη Περιστέρη, ο οποίος ήταν ο αρχικός εισηγητής της προτάσεως.

Ο Μανώλης Περιστέρης ανέπτυξε την πρόταση για εισήγηση στην ΕΟΥΔΑΑΤΚ της διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με δύο ή τρείς μονοήμερους αγώνες δίχως σκάφη, επί πλέον του καθιερωμένου, μέσα στο ημερολογιακό έτος.

Το μέλος του σωματείου Βασίλης Ζωνομέσης πρότεινε πριν αναπτυχθεί η πρόταση με λεπτομέρειες, να αποφασίσει η Συνέλευση εάν δέχεται αυτή τη σημαντική μεταβολή στον τρόπο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος επί της αρχής. Τούτο, διότι θα ήταν άνευ αντικειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες εάν η πλειοψηφία της Συνελεύσεως είναι αντίθετη επί της αρχής.

Μετά από μακρόχρονη διαλογική συζήτηση, στην οποία τοποθετήθηκαν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη και στην οποία οι κύριες επιφυλάξεις που εκφράστηκαν δεν είχαν σχέση με την ουσία της πρότασης, αλλά με τις πρακτικές οργανωτικές δυσχέρειες που παρουσίαζε, η πρόταση για διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με δύο ή τρείς μονοήμερους αγώνες δίχως σκάφη, επί πλέον του καθιερωμένου, μέσα στο ημερολογιακό έτος, έγινε δεκτή από τη Συνέλευση με ψήφους 8 υπέρ και 6 κατά.

Ο Πρόεδρος ανέθεσε κατόπιν τούτου σε επιτροπή μελών του σωματείου αποτελουμένη από τους Μ. Περιστέρη, Λ. Μούκα, Γ. Δούναβη και Α. Χάλαρη να εκπονήσουν λεπτομερές σχέδιο της προτάσεως και να το υποβάλουν στην επόμενη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση.

Θέμα τρίτο: Πρόταση μελών για εσωτερικό κανονισμό εθνικής ομάδας.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι είναι δυσχερής η διατύπωση εσωτερικού κανονισμού Εθνικής ομάδος, εφόσον δεν είναι δεδομένη και γνωστή η χρηματοδότηση της εκάστοτε αποστολής είτε μέσω της Ομοσπονδίας, είτε μέσω χορηγιών.

Το μέλος του σωματείου Βασίλης Ζωνομέσης πρότεινε να υιοθετηθεί τουλάχιστον απόφαση των μελών του σωματείου να μην μετάσχουν σε αποστολή Εθνικής Ομάδος, στην οποία δεν θα έχουν εξασφαλισθεί οι οικονομικές προϋποθέσεις από όπου και αν αυτές προέρχονται για την επάνδρωσή της με τουλάχιστον τέσσερις αθλητές από αυτούς που κατά σειρά έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δεν κωλύονται από άλλο πρόβλημα στη συμμετοχή τους πλην του οικονομικού.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

Θέμα τέταρτο: Σχεδιασμός αναζήτησης χορηγιών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2001 και αποστολής Εθνικής Ομάδας στο Πανευρωπαϊκό Προτάθλημα 2001.

 

Ο Πρόεδρος του σωματείου ενημέρωσε τα μέλη για το σχεδιασμό προσέγγισης χορηγών που έχει ετοιμάσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε συνεργασία με το δημοσιογράφο Κώστα Χαβέλα, ετοιμάζεται ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τους υποψήφιους χορηγούς, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για το αθλητικό υποβρύχιο κυνήγι και τις δυνατότητες προβολής που αυτό παρέχει.

Ο Πρόεδρος προέτρεψε τα μέλη να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της εύρεσης χορηγών και κυρίως να ξεκινήσουν την αναζήτηση από τυχόν προσωπικές επαφές που έχουν τα ίδια σε κάποιες εταιρείες με επιφάνεια. Ενα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι έστω μία συνάντηση των ανθρώπων αυτών με το Δ.Σ. του σωματείου για την δημιουργία της πρώτης επαφής.

Η κύρια επιδίωξη του σωματείου θα είναι να στραφεί σε εξωκαταδυτικούς χορηγούς, αφού εκτιμάται ότι ο χώρος δεν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει με συνέπεια οικονομικά το αγώνισμα του αθλητικού ψαροντούφεκου.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                           Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                            Δημήτρης Σμυρνιώτης