ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 9 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2002 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 12 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Κουτσούγερας Γεώργιος, 4. Δερτιλής Λάμπρος, 5. Περιστέρης Εμμανουήλ, 6. Κόλλιας Δημήτριος, 7. Κουκουνάρης Παναγιώτης, 8. Χρίστης Γιώργος, 9. Μαμάσης Κωνσταντίνος, ενώ με εξουσιοδότηση παρέστη ακόμη ο 10. Μπίμπας Βασίλειος (εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Καμπάνη) δηλαδή σύνολικά 10 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Μετά από χαιρετισμό, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη προ ημερησίας διατάξεως για συγκεκριμένα θέματα:

Α) Το πανελλήνιο πρωτάθλημα έχει επισήμως ανατεθεί από την ΕΟΥΔΑΑΤΚ στον «ΑΙΟΛΟ» Καλαμάτας για της 28-29 Σεπτεμβρίου 2002.

Β) Στις 23-14 Ιουλίου 2002 ο Μανώλης Περιστέρης διοργανώνει αγώνα υποβρυχίου κυνηγίου στο Παλιούρι Χαλκιδικής με προσκλήσεις πρωταθλητών από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Μάλτα. Ο αγώνας θα έχει χρηματικά έπαθλα για τις τρεις πρώτες ομάδες και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ελληνικές ομάδες στις οποίες θα  μετέχει κάποιος αθλητής που έχει υπάρξει μέλος της εθνικής ομάδας.

Γ) Το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Arraial do cabo της Βραζιλίας, την 8-9 Νοεμβρίου 2002. Τα χρήματα του παραβόλου είναι 1.200.000 δρχ. και δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για να περιληφθούν στην αποστολή ο 5-6ος αθλητής. Ήδη τα χρήματα της Ομοσπονδίας εξαντλήθηκαν σε αεροπορικά εισιτήρια και παράβολο και πρέπει να καλυφθούν διαμονή προετοιμασίας, μεταφορικά μέσα και σκάφη. Έτσι και ο πρόεδρος αδυνατεί να λάβει μέρος στην αποστολή, αφού θα πρέπει να καλύψει όλα τα έξοδα (εισιτήρια – διαμονή) από την τσέπη του.

Δ) Ο Μάνος Βλατάκης παραιτήθηκε από τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου λόγω αδυναμίας του να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις. Το Δ.Σ. με απόφασή του εξέλεξε σύμφωνα με το άρθρο  του καταστατικού το μέλος Λάμπρο Δερτιλή στη θέση του παραιτηθέντος.

Ε) Οι μετασχόντες στην εθνική ομάδα που διέπρεψε στη Σαρδηνία, παρακαλούνται να δώσουν δηλώσεις τους σε ηλεκτρονικό αρχείο για το site του Συνδέσμου. Παρακαλούνται οι Τσέντας – Σμυρνιώτης – Κουτσούγερας να παραδώσουν στον πρόεδρο σχετική δισκέτα.

Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2000.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από τη σύσταση του σωματείου έως το τέλος του έτους 2000, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Έσοδα:                                    Έξοδα:

280.000                                   259.320

 

Ταμείο 31.12.2000                  Ταμείο 31.12.2001

 77.622                                    98.302

Σύνολο                                    Σύνολο

Ενεργητικού                            Παθητικού      

357.622                                   357.622

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2001 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Δημιουργία Επιτροπών από μέλη του σωματείου για την καλύτερη προώθηση όλων των δραστηριοτήτων του.

Ο πρόεδρος ανέφερε στα μέλη ότι το σωματείο στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του έχει αναπτύξει ήδη σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων και η συγκέντρωση όλων των ενεργειών στο πρόσωπό του δημιουργεί φόρτο σε αυτόν αλλά επιβραδύνει και το ρυθμό με τον οποίον αυτές διεκπεραιώνονται. Με την εμπειρία που πλέον υφίσταται είναι δυνατόν αρκετοί τομείς δραστηριότητας να περιέλθουν σε επιτροπές αποτελούμενες από μέλη, οι οποίες θα μπορούν να συντονίζουν το έργο τους με τον πρόεδρο, έτσι ώστε τα θέματα να προωθούνται γρήγορα και να μην πρέπει ο πρόεδρος να ασχολείται με όλα.

Επιπροσθέτως, τα μέλη θα αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία σε όλα τα θέματα δραστηριότητος του Συνδέσμου και θα μπορούν στη συνέχεια να αναπληρώνουν ή και να αντικαταστήσουν τον πρόεδρο σε κάποια ή και σε όλα τα θέματα.

Οι επιτροπές που το Δ.Σ. κρίνει στην παρούσα φάση σκόπιμο να συσταθούν είναι οι εξής:

1) Πανελληνίου Προταθλήματος

(εξεύρεση διοργανωτή – διοργάνωση αγώνα)

2) Αναζήτησης Χορηγών

3) Επιμέλειας Χορού

4) Επιμέλειας Αγώνων

5) Δελτίων τύπου – τηλεόρασης

6) Πρακτικών Γ.Σ.

7) Παρακολούθησης Διεθνών Εξελίξεων – Επικοινωνίας με ΕΟΥΔΑΑΤΚ

8) Κινητοποίησης Γ.Σ.

9) Εξέλιξης κανονισμών

10) Επιμέλειας Περιπτέρου ΠΣΑΥΚ στις Εκθέσεις του Καταδυτικού Χώρου.

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του προέδρου και διόρισε τα εξής μέλη στις ανωτέρω επιτροπές:

 1) Πανελληνίου Προταθλήματος

(εξεύρεση διοργανωτή – διοργάνωση αγώνα)

Τα μέλη Τσέντα και Κόλλια

2) Αναζήτησης Χορηγών

Τα μέλη Περιστέρη και Δερτιλή

3) Επιμέλειας Χορού

Τα μέλη Ιωάννου και Χρίστη

4) Επιμέλειας Αγώνων

Τα μέλη Περιστέρη και Δερτιλή

5) Δελτίων τύπου – τηλεόρασης

Το μέλος Μαμάση

8) Κινητοποίησης Γ.Σ.

Το μέλος Σμυρνιώτη

9) Εξέλιξης κανονισμών

Τα μέλη Τσέντα και Μαμάση

Για τις επιτροπές που δεν ορίστηκαν ακόμη μέλη ή για τυχόν τροποποιήσεις στη στελέχωση των επιτροπών θα αποφασίζει κατά καιρούς το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση ότι στα πλαίσια απόφασης που είχε ληφθεί σε παρελθούσα Γενική Συνέλευση, περί διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με δύο ή τρείς μονοήμερους αγώνες δίχως σκάφη, επί πλέον του καθιερωμένου, μέσα στο ημερολογιακό έτος ανατίθεται στην επιτροπή Εξέλιξης Κανονισμών η εκπόνηση σχεδίου εισήγησης για έγκριση από τη Γ.Σ.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                          Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                           Δημήτρης Σμυρνιώτης.