ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 12 ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία των σωματείων «ΓΛΑΥΚΟΣ» και «ΑΙDΑ ΗΕLLAS», την Τρίτη, 27 του μηνός Μαΐου του έτους 2003 στις 9.30 μ. μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.
Σε σύνολο 17 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Ιωάννου Γιώργος, 4. Δερτιλής Λάμπρος, 5. Περιστέρης Εμμανουήλ, 6. Κόλλιας Δημήτριος, 7. Ζωνομέσης Βασίλειος, 8. Κίτσος Ηλίας, 9. Χριστής Γεώργιος, 10. Αγγελόπουλος Άγγελος, 11. Καρατζάς Γεώργιος ενώ με εξουσιοδότηση παρέστη ακόμη ο 12. Μπίμπας Βασίλειος (εκπροσωπήθηκε από τον Ν. Καμπάνη), δηλαδή συνολικά 12 και επομένως υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.
Μετά από χαιρετισμό, και αφού ο πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι ο ΠΣΑΥΚ επιτέλους ξεπέρασε τα προβλήματα που δημιουργούσε η Δ’ Δ.Ο. Υ. Αθηνών, θέλωντας να τον υποχρεώσει να εκδώσει θεωρημένα βιβλία και στοιχεία και να καταθέτει δηλώσεις ΦΠΑ, και απέκτησε Α.Φ.Μ., προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα πρώτο: Απολογισμός έτους 2002, έγκριση ισολογισμού χρήστης 2002, απαλλαγή των μελών του Α.Σ. εκ της ευθύνης τους.


Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από τη σύσταση του σωματείου• έως το
τέλος του έτους 2002, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής
ισολογισμό:
Εσοδα:                                                   Εξοδα:
€5.445                                                     €4.091,42

Ταμείο    31.12.2001                              Ταμείο    31.12.2002
€288,48                                                   € 1.642,06

Σύνολο                                                  Σύνολο

Ενεργητικού                                           Παθητικου
€5.733,48                                                €5.733.48
Η Γενική Συνελευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2002 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση ότι οι μοναδικοί υποψήφιοι για το Δ.Σ. του σωματείου είναι οι κάτωθι:
1. Νίκος Καμπάνης
2. Άγγελος Αγγελόπουλος
3. Λάμπρος Δερτιλής
4. Κωστής Μαμάσης
5. Δημήτρης Σμυρνιώτης
Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή ανακηρύχθηκαν οι κάτωθι:
1. Γεώργιος Ιωάννου
2. Δημήτρης Κόλλιας
3. Βασίλης Ζωνομέσης

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων εξελέγη από τη Γ.Σ. τριμελής Εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Ηλία Κίτσο, Γεώργιο Χριστή και Γεώργιο Καρατζά, και διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε στη Γ.Σ. τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Για το Δ.Σ. οι υποψήφιοι έλαβαν:
1. Νίκος Καμπάνης ψήφους 12
2. Άγγελος Αγγελόπουλος ψήφους 12
3. Λάμπρος Δερτιλής ψήφους 12
4. Κωστής Μαμάσης ψήφους 12
5. Δημήτρης Σμυρνιώτης ψήφους 12

Για το Δ.Σ. συνεπώς εξελέγησαν οι Νίκος Καμπάνης, Άγγελος Αγγελόπουλος, Λάμπρος Δερτιλής, Κωστής Μαμάσης, και Δημήτρης Σμυρνιώτης.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι υποψήφιοι έλαβαν:
1. Γεώργιος Ιωάννου ψήφους 12
2. Δημήτρης Κόλλιας ψήφους 12
3. Βασίλης Ζωνομέσης ψήφους 12
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Γεώργιος Ιωάννου, Δημήτρης Κόλλιας και Βασίλης Ζωνομέσης.
Θέμα τρίτο: Συζήτηση προτάσεως μέλους του Συνδέσμου για θέσπιση ως νέας προϋπόθεσης συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υ/Κ, την κατοχή πτυχίου ελεύθερης κατάδυσης 3°” επιπέδου.


Ο πρόεδρος αναφέρει στη Συνέλευση την πρόταση του Ρομπέρτο Κάλιτς για θέσπιση ως νέας προϋπόθεσης συμμετοχής στο Πανελλήνιο Προκάθλημα Υ/Κ, την κατοχή πτυχίου ελεύθερης κατάδυσης 3ου επιπέδου. Η προϋπόθεση αυτή μπορεί να θεσπισθεί ως άρθρο του κανονισμού ή να τεθεί από την Ομοσπονδία στη διαδικασία έκδοσης νέων αθλητικών δελτίων. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να υπερψηφίσει την πρόταση του Ρομπέρτο Κάλιτς και να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να προτείνει στην Ομοσπονδία την ανωτέρω εισαγωγή με έναν από τους ανωτέρω τρόπους της προϋπόθεσης κατοχής πτυχίου ελεύθερης κατάδυσης 3ου επιπέδου για τη συμμετοχή ενός αθλητή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υ/Κ.

θέμα τέταρτο: Έγκριση πρότασης μελών του Σωματείου για εισήγηση στην ΕΟΥΑΑΑΤΚ Κανονισμού Πανελληνίου Πρωταθλήματος με διεξαγωγή δύο αγώνων γωρις σκάφη επί πλέον του καθιερωμένου αγώνα κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.


Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφέρει στη Συνέλευση ότι στα πλαίσια απόφασης που είχε ληφθεί σε παλαιότερη Γενική Συνέλευση, επιτροπή μελών του Σωματείου θα έκανε εισήγηση για έγκριση πρότασης διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με κάποιους πρόσθετους μονοήμερους αγώνες δίχως σκάφη, επί πλέον του καθιερωμένου, μέσα στο ημερολογιακό έτος. Περαιτέρω, στην περσινή τακτική Γ.Σ. είχε αποφασιστεί ότι οι αγώνες αυτοί θα ήταν δύο και θα ήταν μονοήμεροι. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση είχε αποφασισθεί να μπορούν βάσει του κανονισμού να προκηρύσσονται εξ αρχής λιγότεροι αγώνες και να αναδεικνύεται έγκυρος πρωταθλητής από αυτούς, εάν δεν είναι δυνατόν για τεχνικούς λόγους (μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από διοργανωτές ομίλους) να διεξαχθούν και οι τρεις αγώνες.
Επειδή η επιτροπή δεν εκπόνησε μέχρι στιγμής έγγραφο σχέδιο κανονισμού, τούτο έπραξε ο ίδιος ο πρόεδρος και το παρουσίασε κατ’ άρθρο στη Συνέλευση. Μετά από διαλογική συζήτηση και τροποποιήσεις στο προταθέν από τον πρόεδρο σχέδιο, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το κάτωθι σχέδιο νέου κανονισμού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλιείας και να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να προτείνει στην Ομοσπονδία την έγκριση του κανονισμού αυτού:

“ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμός

1.1 Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Υποβρυχίου Αλιείας, είναι το σύνολο των αγώνων στους οποίους Έλληνες αθλητές, από όλους τους ναυτικούς ομίλους, συναγωνίζονται στην υποβρύχια αλιεία σε ορισμένο ημερολογιακό έτος. Το πρωτάθλημα διεξάγεται υπό κανονικές συνθήκες με τρεις αγώνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν συνολικά τέσσερις (4) αγωνιστικές ημέρες. Ένας αγώνας του πρωταθλήματος περιλαμβάνει δύο αγωνιστικές ημέρες και οι υπόλοιποι δύο αγώνες μία αγωνιστική ημέρα και διεξάγονται υποχρεωτικά με τους όρους Β΄ του άρθρου 10 του παρόντος. Για να γίνει έγκυρο πρωτάθλημα πρέπει να διοργανωθούν και να λάβουν χώρα αγώνας ή αγώνες, οι οποίοι συνολικά να προβλέπουν τουλάχιστον δύο αγωνιστικές ημέρες παράγοντας έγκυρο αποτέλεσμα αγώνα κατά τα στο άρθρο 7 οριζόμενα.

1.2 Υποβρύχια αλιεία σημαίνει την έρευνα και σύλληψη ζώντων ειδών ψαριών. Η υποβρύχια αλιεία γίνεται με ελεύθερη κατάδυση βασιζόμενη αποκλειστικά στις φυσικές δυνατότητες και δυνάμεις του αθλητή, χωρίς οποιαδήποτε βοήθεια τρίτου και με την χρήση ειδικού εξοπλισμού.

1.3 Το πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι ατομικό. Συμμετέχουν αθλητές ναυτικών ομίλων, με αθλητικό δελτίο της ΕΟΥΔΑΑΤΚ, θεωρημένο πρόσφατα (έως ένα εξάμηνο) από γιατρό. Οι αθλητές είναι άνω των 18 ετών με ελληνική ιθαγένεια. Η άθροιση των βαθμολογιών των αθλητών από τον ίδιο ναυτικό όμιλο, δίδει την ομαδική βαθμολογία του ομίλου αυτού στο πρωτάθλημα.
ΑΡΘΡΟ 2

Ανάθεση και Προκήρυξη Αγώνων

2.1 Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος ανακοινώνονται από την Ομοσπονδία έως την 30η Οκτωβρίου του προηγουμένου ημερολογιακού έτους, ανεξαρτήτως διοργανωτή ομίλου και τόπου διεξαγωγής. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων ορίζονται με βάση το πρόγραμμα της CMAS, ώστε να μην συμπέσουν με διεθνείς αγώνες. Αλλαγές στο πρόγραμμα επιτρέπονται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σύμπτωσης με διεθνείς αγώνες, οι οποίοι ορίστηκαν μετά τον καθορισμό των αγώνων του πανελληνίου πρωταθλήματος.

2.2 Με τη λήξη του πρωταθλήματος του προηγουμένου έτους και πάντως έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι ναυτικοί όμιλοι – μέλη της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ. υποβάλλουν σε αυτήν αιτήσεις για την ανάληψη της διοργάνωσης αγώνων του πρωταθλήματος.

2.3 Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ. αναθέτει άμεσα και κατά την κρίση της τη διοργάνωση των τριών αγώνων του πρωταθλήματος σε τρεις διαφορετικούς ναυτικούς ομίλους. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον ανάληψης της διοργάνωσης και των τριών προγραμματισμένων αγώνων του πρωταθλήματος, η Ομοσπονδία αναθέτει σε όσους ενδιαφέρθηκαν τη διοργάνωση των υπολοίπων δύο ή και του ενός, ο οποίος όμως πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο αγωνιστικές ημέρες. Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώσει η ίδια, χωρίς διοργανωτή όμιλο, αγώνα ή αγώνες του πρωταθλήματος.

2.4 Η απόφαση της Ομοσπονδίας για την ανάθεση της διοργάνωσης των αγώνων του πρωταθλήματος πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τελεσίδικα τον αριθμό των αγώνων του πρωταθλήματος που τελικώς θα διεξαχθούν και εκ των οποίων θα προκύψουν οι πρωταθλητές αθλητές και όμιλοι. Δεν επιτρέπεται εκ των υστέρων να προστεθούν ή να αφαιρεθούν αγώνες ή αγωνιστικές ημέρες στο πρωτάθλημα.

2.5 Μετά την ανάθεση των αγώνων του πρωταθλήματος στους ομίλους, αυτοί οφείλουν να μεριμνήσουν για να λάβουν την άδεια διεξαγωγής του αγώνα από τους αρμόδιους φορείς (Νομαρχία, Λιμεναρχείο κ.λ.π.) και να συντάξουν και να αποστείλουν σε όλους τους ομίλους – μέλη της Ομοσπονδίας προκήρυξη για κάθε αναληφθέντα αγώνα.
 
2.6 Η προκήρυξη του αγώνα πρέπει να:
Α. Περιέχει τον κανονισμό και τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα.
Β. Έχει φτάσει στους ομίλους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής.
Γ. Περιέχει αυστηρά συγκεκριμένες σε όρια, τράπεζες αγώνα, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις αγωνιστικές ημέρες του αγώνα, καθώς και αναπληρωματικές σε περίπτωση κακοκαιρίας. Οι τράπεζες με τoν χαρακτηρισμό τους ως βασικών και αναπληρωματικών, αποτυπώνονται με απόλυτα σαφή σημείωση σε ναυτικό χάρτη.
Δ. Προβλέπει τα της διάθεσης των αλιευμάτων.
ΑΡΘΡΟ 3

Δηλώσεις Συμμετοχής και επίσκεψη τραπεζών αγώνα

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι όμιλοι, Σύλλογοι, Ενώσεις, κ.λ.π. που είναι γραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΥΔΑΑΤΚ και οι αθλητές τους έχουν αθλητικό δελτίο της ΕΟΥΔΑΑΤΚ. Η δήλωση συμμετοχής τους σε αγώνες του πρωταθλήματος πρέπει να στέλνεται και να φθάνει στον διοργανωτή Σύλλογο 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη του κάθε αγώνα. Συμμετέχουν όλοι οι Ναυτικοί Όμιλοι – μέλη της Ομοσπονδίας με μία ομάδα ο κάθε ένας. Κάθε ομάδα έχει αρχηγό και αποτελείται από έναν (1) έως τρεις (3) βασικούς αθλητές και όσον αφορά στους αγώνες με δύο αγωνιστικές ημέρες και έναν αναπληρωματικό.

3.2 Κατά την περίοδο από την αρχή της 6ης ημέρας έως το τέλος της δεύτερης ημέρας πριν τον αγώνα αυτή, η οποία θα είναι η επίσημη περίοδος αναγνώρισης των τραπεζών, ο διοργανωτής όμιλος θα πρέπει να έχει οριοθετήσει τις τράπεζες του αγώνα με τοποθέτηση πλωτήρων στα όριά τους, ώστε αυτές να είναι απολύτως διακριτές για τους επισκεπτόμενους αυτές. Για κανένα λόγο δεν θα μπορούν τα όρια των τραπεζών να τροποποιηθούν μετά την επίσημη σήμανσή τους για την επίσημη περίοδο αναγνώρισης. Στον αγώνα του πρωταθλήματος, που έχει προκηρυχθεί για δύο συνεχόμενες ημέρες, η αναγνώριση των τραπεζών απαγορεύεται στους διαγωνιζομένους κατά την προηγούμενη της έναρξης του αγώνα ημέρα. Από την ημέρα προκήρυξης του αγώνα, οι αθλητές απαγορεύεται να ψαρεύουν μέσα στην τράπεζα, ή να φέρουν ψαροντούφεκα μέσα στο νερό ή να χρησιμοποιούν κάθε τύπου αναπνευστικές συσκευές ή/και ηλεκτρικά SCOOTER βυθού.

3.3 Οι παραβαίνοντες τις απαγορεύσεις αυτές δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Αν η παραβίαση είναι αλιεία εντός των τραπεζών, ο αθλητής αποκλείεται και από τη συνέχεια του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Η τυχόν μέχρι εκείνη τη στιγμή βαθμολογία του αθλητή στο πρωτάθλημα μηδενίζεται. Ο ναυτικός όμιλος στον οποίον ανήκει ο αποκλεισθείς κατά τα ανωτέρω αθλητής, έχει δικαίωμα να τον αντικαταστήσει.

3.4 Η αναγνώριση των τραπεζών είναι σε κάθε περίπτωση ελεύθερη και πριν από την έναρξη της επίσημης περιόδου αναγνώρισης.
ΑΡΘΡΟ 4

Εξοπλισμός και διεξαγωγή αγώνα

4.1 Οι αγωνιζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον κάτωθι εξοπλισμό: Ένα ή περισσότερα ψαροντούφεκα τα οποία όμως πρέπει να οπλίζουν μόνο με την μυϊκή δύναμη, αυτά μπορούν να είναι αεροβόλα, ελατηρίου ή με λάστιχα. Επίσης επιτρέπεται η χρήση γάντζου, εναλλακτικών καμακιών, αιχμών, τριαινών, λάστιχων κ.λ.π., πέδιλων, μάσκας, αναπνευστήρα, ζώνης βαρών, έρματος, φακού, μαχαιριού, προστατευτικής στολής υγρού τύπου. Επιτρέπεται το βαθύμετρο χειρός των αθλητών μέσα στο νερό, οι πυξίδες και τα κιάλια.

4.2 Απαγορεύεται η χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων ή/και απλής «μαλάγρας». Απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών ή χόρτων (φλόμος). Απαγορεύεται η χρήση βαθύμετρου στη διάρκεια του αγώνα, επίσης η χρήση GPS, κ.λπ.

4.3 Η χρήση πλωτήρα έντονου χρώματος και όγκου 10 λίτρων ή συνοδευτικής πλωτής σχεδίας με ιστό ύψους τουλάχιστον 50 εκ., στον οποίο θα είναι προσαρτημένη η διεθνής σημαία των καταδύσεων, είναι υποχρεωτική για κάθε αθλητή. Η σύνδεση του πλωτήρα ή της σχεδίας γίνεται όπου κρίνει ο κάθε αθλητής κάθε στιγμή (στη ζώνη, σε ποντιζόμενο βάρος, στο όπλο κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές επιτρέπεται να ποντίζουν τον πλωτήρα τους, εφόσον δεν κινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από αυτόν.

4.4 Η χρήση ψαροκρεμάστρας στη ζώνη από τους αθλητές απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση του οπλισμένου όπλου στον πλωτήρα και μέσα στο σκάφος.

4.5 Οι αθλητές απαγορεύεται να βοηθούνται στην προσπάθειά τους για τη σύλληψη των ψαριών από οποιονδήποτε τρίτο. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, απαγορεύονται η ανέλκυση του έρματος και η όπλιση του όπλου από τρίτους.

4.6 Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε παρενόχληση, με οποιοδήποτε τρόπο, άλλου αθλητή. Ενδεικτικά αναφέρεται η επαφή με το συναθλητή ή τον εξοπλισμό του στην επιφάνεια ή το βυθό.

4.7 Σε περίπτωση ορατότητας κατώτερης των 4 μέτρων, απαγορεύεται στους διαγωνιζόμενους να πλησιάζουν μεταξύ τους σε απόσταση μικρότερη των 10 μ στην επιφάνεια. Αν η ορατότητα ξεπερνά τα 4 μέτρα, δεν υπάρχει όριο απόστασης μεταξύ των αθλητών.

4.8 Απαγορεύεται η ανταλλαγή αλιευμάτων καθώς και οποιαδήποτε συνεργασία κατά τη διάρκεια των αγώνων μεταξύ των αθλητών, είτε ανήκουν στον ίδιο, είτε σε διαφορετικό ναυτικό όμιλο ο καθένας.

4.9 Απαγορεύεται η παράδοση στον κριτή αλιευμάτων που δεν ήταν  κατά τη σύλληψη ελεύθερα ή ήταν νεκρά ή αλιευμάτων που συνελήφθησαν με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό.

4.10 Η. Απαγορεύεται στη διάρκεια του αγώνα ένας αθλητής, μέσα στο νερό, να κρατηθεί απ’ ευθείας ή με σχοινί από σκάφος που κινείται.

4.11 Απαγορεύεται η σήμανση σημείων της τράπεζας του αγώνα με σημαδούρες ή άλλα μέσα, ώστε να γίνεται ευχερέστερη η άμεση επισήμανσή τους.

4.12 Απαγορεύεται η χρήση καθαρού οξυγόνου 1 ώρα πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εφόσον κατά τη διάρκεια του αγώνα παραστεί ανάγκη χορήγησης καθαρού οξυγόνου σε αθλητή, αυτός απαγορεύεται να αγωνιστεί ξανά την ίδια ημέρα αγώνα.

4.13 Η ποινή για τους παραβάτες των παραγράφων 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.11 και 4.12 του παρόντος άρθρου είναι αποκλεισμός, ενώ για τους παραβάτες των υπολοίπων παραγράφων είναι κατά σειρά αφαίρεση 5 βαθμών στην πρώτη παραβίαση και στην επόμενη παραβίαση μηδενισμός. Όταν αθλητής αποκλειστεί την πρώτη ημέρα ενός διήμερου αγώνα, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον αναπληρωματικό.
ΑΡΘΡΟ 5

Όροι Διεξαγωγής

5.1 Στους αγώνες που επιτρέπεται αναπληρωματικός αθλητής (διήμεροι), δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση αθλητή με τον αναπληρωματικό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά το πέρας της πρώτης ημέρας διεξαγωγής, ο αρχηγός κάθε ομάδας μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει τον έναν από τους τρεις συμμετέχοντες την πρώτη ημέρα με τον αναπληρωματικό, ο οποίος θα αγωνισθεί τη δεύτερη ημέρα ως μέλος της ομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, όλοι οι αγωνισθέντες αθλητές θα μνημονευθούν στην ατομική βαθμολογία και η  βαθμολογία της ομάδας θα προκύψει από το σύνολο των βαθμών όλων των αθλητών. Η ανωτέρω αντικατάσταση θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον αλυτάρχη των αγώνων μία τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής του αγώνα τη δεύτερη ημέρα. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση σε περίπτωση αποκλεισμού αθλητή για παράβαση του κανονισμού πλην της περίπτωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

5.2 Η διεξαγωγή του αγώνα μπορεί ανάλογα με την προκήρυξη του να διεξαχθεί με δύο τρόπους: Τους όρους διεξαγωγής Α του άρθρου 9 ή τους όρους διεξαγωγής Β του άρθρου 10 κατωτέρω.
 

ΑΡΘΡΟ 6

Συγκέντρωση αρχηγών – αθλητών – χειριστών

Την παραμονή των Αγώνων (βάσει της προκήρυξης των αγώνων) πραγματοποιούνται χωριστά ή ταυτόχρονα τα εξής:

Α. Συγκέντρωση αρχηγών ομάδων, όπου κατατίθενται στον Αλυτάρχη οι εξουσιοδοτήσεις, τα αθλητικά δελτία (με πρόσφατη εντός εξαμήνου ιατρική βεβαίωση).
Β. Συγκέντρωση χειριστών σκαφών, κριτών-αρχηγών ομάδων και αυτοδυτών, όπου δίνονται επεξηγήσεις και αναλύονται τα καθήκοντα ενός εκάστου.
Γ. Συγκέντρωση αθλητών όπου αναλύεται ο κανονισμός των αγώνων και δίδονται διευκρινήσεις. Η συγκέντρωση των αθλητών γίνεται πρώτη και λήγει το νωρίτερο δυνατό ώστε να αποχωρήσουν για ξεκούραση.
Δ. Γίνεται ένα, εικοσάλεπτης το πολύ διάρκειας, ενημερωτικό σεμινάριο διάσωσης θύματος υποξίας από συναθλητή και χειρισμών μεταφοράς σε βάρκα και πρώτων βοηθειών, από ειδικευμένα άτομα για όλους τους αθλητές του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 7

Διάρκεια του αγώνα

7.1 Οι αγώνες του πρωταθλήματος υποβρυχίου κυνηγίου διαρκούν είτε δύο (2) αγωνιστικές  ημέρες, με διάρκεια πέντε (5) ώρες ημερησίως, είτε μία (1) αγωνιστική ημέρα με διάρκεια έξι (6) ώρες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αναπαύονται κατά βούληση.

7.2 Η κάθε αγωνιστική ημέρα μπορεί να διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφαλείας από τον Αλυτάρχη και μόνο. Η κάθε αγωνιστική ημέρα είναι έγκυρη εφόσον έχουν συνολικά συμπληρωθεί τα 2/3 του προβλεπόμενου χρόνου αυτής. Όταν ο αγώνας είναι δύο ημερών, είναι έγκυρος, ακόμα και αν μόνο μία εκ των δύο αγωνιστικών ημερών υπήρξε έγκυρη.

7.3 Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα χωρίς να συμπληρωθούν τα 2/3 μιας αγωνιστικής ημέρας, αυτός διεξάγεται εντός της επομένης εβδομάδος στις ίδιες τράπεζες με απόφαση της ΕΟΥΔΑΑΤΚ. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή και πάλι η έγκυρη διεξαγωγή του αγώνα, η διεξαγωγή του προκηρύσσεται εκ νέου από την ΕΟΥΔΑΑΤΚ κατά τα στο άρθρο 2 του παρόντος οριζόμενα.

7.4 Αρμόδιος για την τήρηση της ώρας ενάρξεως και λήξεως των αγώνων είναι ο Αλυτάρχης ο οποίος την αναγγέλλει με δυνατά ηχητικά σήματα ή αν το κρίνει απαραίτητο και με φωτεινά σήματα.

7.5 Κατά τη διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται να εισέρχονται στην τράπεζα των αγώνων άτομα που δεν έχουν σχέση με τον αγώνα ή να εξέρχονται από αυτήν οι αθλητές. Αθλητής που θα ψαρέψει εκτός της τράπεζας των αγώνων, μηδενίζεται και δεν αντικαθίσταται από αναπληρωματικό.
ΑΡΘΡΟ 8

Μέτρα Ασφαλείας

8.1 Οι αθλητές πρέπει να έχουν αθλητικό δελτίο πρόσφατα θεωρημένο από ιατρό (εντός εξαμήνου), για να γίνουν δεκτοί στον αγώνα. Οι όμιλοι που εκδίδουν το δελτίο, είναι αρμόδιοι για τον πλήρη ιατρικό έλεγχο των αθλητών τους, που στέλνουν στον αγώνα.

8.2 Αυτοδύτες ασφαλείας υπάρχουν τουλάχιστον δύο, στο σκάφος του αλυτάρχη ή σε άλλο σκάφος ασφαλείας, με πλήρη εξοπλισμό και με ειδικότητα για βαθιές καταδύσεις.  Αυτοί οφείλουν να είναι έτοιμοι για κατάδυση το γρηγορότερο δυνατόν, αν τους ζητηθεί στην διάρκεια του αγώνα.

8.3 Πρέπει επίσης από πλευράς διοργανωτών, προκειμένου να διεξαχθούν αγώνες του πρωταθλήματος να έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:
• Να παρευρίσκονται δύο ιατροί.
• Να ειδοποιείται το πλησιέστερο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπισθεί αμέσως οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί.
• Στην πλησιέστερη παραλία απ’ όπου θα γίνει η αναχώρηση και η συγκέντρωση των αθλητών, θα περιμένει κατά τη διάρκεια των αγώνων νοσοκομειακό αυτοκίνητο, το οποίο σε όλη τη διάρκεια των αγώνων θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Αλυτάρχη.
• Οι γιατροί του αγώνα βρίσκονται στον αγώνα απαραίτητα στο σκάφος του Αλυτάρχη και έχουν ειδικό εξοπλισμό για πρώτες βοήθειες σε θύμα υποξίας ή επικείμενου πνιγμού, όπως:
Συσκευή παροχής ιατρικού οξυγόνου.
Μάσκες τεχνητής αναπνοής (ABU).
Συσκευή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης κ.α.
ΑΡΘΡΟ 9

Όροι Α: Διεξαγωγή με σκάφος συνοδείας για κάθε αθλητή

9.1 Οι αθλητές των ομάδων μετέχουν με δικά τους σκάφη και δικούς τους χειριστές. Ο διοργανωτής, αν το κρίνει δυνατόν, μπορεί να διαθέσει σκάφος σε αθλητή που θα μείνει από μηχανή ή άλλη βλάβη χωρίς σκάφος στον αγώνα. Ο διοργανωτής δηλώνει την προηγούμενη μέρα πόσα σκάφη μπορεί να διαθέσει σε αθλητές που θα μείνουν εκτάκτως από σκάφη.

9.2 Επιτρέπεται εξαιρετικά στην περίπτωση μηχανικής ή άλλης βλάβης σκάφους, η ρυμούλκηση του από σκάφος άλλου αθλητή, της ίδιας όμως ομάδος. Η ρυμούλκηση σκάφους άλλης ομάδος απαγορεύεται.

9.3 Σε κάθε σκάφος αθλητή πρέπει να υπάρχουν φωτοβολίδες, καπνογόνα, σημαιάκι κόκκινο (κινδύνου) και κόρνα (σπρέι απλή).

9.4 Επιβαίνοντες εκτός από τον αθλητή θα είναι αποκλειστικά ο κριτής και ο χειριστής του σκάφους (μπορεί να είναι το ίδιο άτομο) και στην περίπτωση που προβλέπεται, ο δύτης ασφαλείας. Κριτές ορίζονται μέλη του διοργανωτή ομίλου ή/και συνοδοί των ομάδων μετά από κλήρωση πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Εφόσον αγωνίζεται ομάδα του διοργανωτή ομίλου, κριτές στους αθλητές της ορίζονται υποχρεωτικά συνοδοί άλλων ομάδων και όχι μέλη του διοργανωτή. Ο κριτής, ο χειριστής και ο αγωνιζόμενος. Χειριστής μπορεί να αναλάβει ο κριτής, αν το ζητήσει ο αρχηγός της ομάδας και συμφωνήσει και ο κριτής. Ο κριτής είναι υπεύθυνος να επιβλέπει ώστε ο αθλητής να αγωνίζεται στα πλαίσια του κανονισμού και να παραλαμβάνει τα ψάρια που θα του δίνει ο αθλητής.

9.5 Όταν ο αγώνας διεξάγεται δίχως δύτη ασφαλείας κατά το άρθρο 22 του παρόντος, επιτρέπεται στο σκάφος του αθλητή να επιβαίνει και ένας συνοδός ακόμη, ο οποίος μπορεί να παραδίδει στον αθλητή τον εξοπλισμό του από το σκάφος και να ξεψαρίζει τα ψάρια από τα καμάκια των όπλων, αφού παραδοθούν αυτά εντός βάρκας από τον αθλητή. Κάθε άλλη βοήθεια του συνοδού προς τον αθλητή απαγορεύεται. Εάν ο συνοδός εισχωρήσει στο νερό για να βοηθήσει τον αθλητή τεκμαίρεται περίπτωση υποξίας κατά το άρθρο 20 παράγραφος 4 του παρόντος με τις συνέπειες που προβλέπονται εκεί. Ο αθλητής υποχρεούται να σταματήσει τον αγώνα σε αυτό το σημείο και μόνο αν η επιτροπή ενστάσεων αποφασίσει ότι το περιστατικό οφειλόταν σε λάθος του συνοδού, θα μετρήσει η μέχρι εκείνη τη στιγμή επίδοσή του και θα του επιτραπεί να συνεχίσει και στην τυχόν δεύτερη ημέρα του αγώνα.

9.6 Κάθε σκάφος αθλητή πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να ελεγχθεί από τον κριτή, ως προς την παρουσία συσκευών αέρα, βαθύμετρου, GPS, SCOOTER, αλιευμάτων κ.λπ. με την ποινή ακύρωσης του αθλητή αν βρεθούν ανάλογα ευρήματα.

9.7 Τα σκάφη απαγορεύεται με ποινή ακύρωσης του αθλητή τον οποίον μεταφέρουν να παρεμποδίζουν την προσπάθεια των άλλων αθλητών.

9.8 Ο κριτής ή ο συνοδός παραλαμβάνει τα ψάρια αμέσως από τον αθλητή. Ο κριτής συμπληρώνει στο μπλοκάκι του τον αριθμό κομματιών, την ώρα σύλληψης-παραλαβής τους, το είδος των ψαριών και χοντρικά το βάρος τους (κατά οπτική προσέγγιση). Τοποθετεί πάντα τα ψάρια στον ειδικό σάκο που χειρίζεται μόνο ο ίδιος, πάνω στο σκάφος. Στο τέλος του αγώνα παραδίδει το μπλοκ σημειώσεων και τον σάκο των ψαριών με τον αριθμό του αθλητή, στον Αλυτάρχη.

9.9 Κάθε σκάφος αθλητή πλην του αριθμού που φέρει και των σωστικών που διαθέτει, πρέπει να εφοδιάζεται προαιρετικά από τον διοργανωτή σύλλογο με καύσιμα και φαγώσιμα για τους αθλητές και προσωπικό ασφαλείας του σκάφους.

9.10 Ασχέτως ιπποδυνάμεως απαγορεύεται σε οποιοδήποτε σκάφος να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 20 Ν.Μ./ΩΡΑ μέσα στην τράπεζα δια λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής του αγώνα (με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά).

9.11 Οι αθλητές των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την καλή συντήρηση των ψαριών τους ώστε να αποκλείεται πιθανή αλλοίωση τους, πριν την λήξη του αγώνα.

9.12 Πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Μετά τη λήξη του αγώνα οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροντούφεκό τους από το βυθό. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών την πρώτη φορά, ενώ τη δεύτερη με μηδενισμό.

9.13 Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας του αγώνα, σε όποιο σημείο της τράπεζας κι αν ευρίσκονται τα σκάφη των αθλητών, οι κριτές σφραγίζουν τους σάκους αλιευμάτων και αναλαμβάνουν με ευθύνη τους την παράδοση αυτών στην επιτροπή του αγώνα για το ζύγισμα.
ΑΡΘΡΟ 10

Όροι Β: Διεξαγωγή με κολύμβηση των αθλητών

10.1 Η τράπεζα θα είναι κατ’ ανώτατο όριο εκτάσεως 4 ναυτικών μιλίων και χωρισμένη σε έξι (6) ισομερείς τομείς. Στα όρια κάθε τομέα θα υπάρχουν σημαδούρες τύπου ιστιοπλοϊκών αγώνων, ικανές να γίνονται ορατές από πολύ μεγάλη απόσταση, ώστε οι αθλητές να μπορούν να υπολογίσουν τη θέση τους μέσα στην τράπεζα. Οι σημαδούρες αυτές, μαζί με το σημείο έναρξης του αγώνα, αποτελούν τα σημεία τερματισμού του.

10.2 Η μετάβαση όλων των αθλητών στο κέντρο της τράπεζας του αγώνα θα γίνει είτε από παραλία της ξηράς, είτε με πλωτό μέσο ή μέσα με ευθύνη των διοργανωτών. ΄Όλοι οι αθλητές θα εισέλθουν στο νερό στο κέντρο της τράπεζας και θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι ωσότου δοθεί η έναρξη του αγώνα από τον αλυτάρχη. Η μετακίνηση των αθλητών στην τράπεζα θα γίνεται μόνο με τα πέδιλα.

10.3 Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν εφεδρικό εξοπλισμό εκτός από αυτόν, τον οποίο προσάρτησαν εξαρχής στον πλωτήρα ή στην πλωτή σχεδία τους. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να τους δοθούν από τα σκάφη επιτροπής ή ασφαλείας εφεδρικά πέδιλα, μάσκα ή αναπνευστήρας. Στον πλωτήρα ή τον ιστό της πλωτής σχεδίας πρέπει να προσαρτάται ο αριθμός του κάθε αθλητή, έτσι ώστε να είναι ορατός από τα σκάφη επιτροπής ή ασφαλείας.

10.4 Τα αλιεύματα θα προσδένονται στον πλωτήρα ή στην πλωτή σχεδία των αθλητών.

10.5 Οι αθλητές επιτρέπεται να ζητήσουν να επιβιβασθούν στα σκάφη ασφαλείας για να ξεκουραστούν. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να ποντίσουν τον πλωτήρα ή την πλωτή σχεδία τους στο σημείο επιβίβασης. Όταν εισέλθουν πάλι στο νερό, πρέπει να το κάνουν υποχρεωτικά στο σημείο όπου βρίσκεται ο πλωτήρας ή η πλωτή σχεδία. Όποιος μεταφερθεί σε διαφορετικό σημείο με το σκάφος τιμωρείται με αποκλεισμό.

10.6 Ένας αθλητής μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα σε οποιοδήποτε σημείο της τράπεζας και αν βρίσκεται εφόσον το πράξει τουλάχιστον 1 ώρα πριν την ώρα λήξης της αγωνιστικής ημέρας. Εάν απομένει λιγότερο από μία ώρα για τη λήξη της αγωνιστικής ημέρας μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα μόνο στις σημαδούρες τερματισμού. Εάν εγκαταλείψει σε άλλο σημείο, ακυρώνεται για τη συγκεκριμένη αγωνιστική ημέρα και μόνον.

10.7 Πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Με τη λήξη του αγώνα στην καθορισμένη από τον Αλυτάρχη ώρα, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν φέρει τα αλιεύματά τους σε ένα από τα επτά (7) σημεία τερματισμού. Στα σημεία αυτά που περιγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο 10.1, θα βρίσκεται από ένα σκάφος της επιτροπής που θα τα παραλαμβάνει. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σταματήσουν τον αγώνα στην καθορισμένη από τον αλυτάρχη ώρα να έχουν αφαιρέσει από το πρόσωπό τους τη μάσκα καταδύσεων και να παραδώσουν τον αριθμημένο σάκο, τον οποίον θα έχουν εξαρχής μαζί τους με τα ψάρια τους στα σκάφη της επιτροπής που θα βρίσκονται ή θα προσέρχονται στα σημεία τερματισμού. Αθλητές οι οποίοι θα προσέλθουν στο σημείο τερματισμού εντός δέκα λεπτών μετά την ώρα λήξης του αγώνα τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών, ενώ μετά το 10ο λεπτό με μηδενισμό.

10.8 Η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να σφραγίσει επί τόπου το σάκο. Μετά το τέλος του αγώνα, τα σκάφη της επιτροπής θα μεταφέρουν τους αθλητές στο κέντρο της τράπεζας, ώστε να αποβιβασθούν στην ξηρά ή να επιβιβασθούν και πάλι στο πλωτά ή τα πλωτά μέσα που θα τους μεταφέρουν στην έδρα του αγώνα για το ζύγισμα και τις απονομές των επάθλων.

10.9 Μετά τη λήξη του αγώνα οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροντούφεκό τους από το βυθό. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών την πρώτη φορά, ενώ τη δεύτερη με μηδενισμό.
ΑΡΘΡΟ 11

Σκάφη Ασφαλείας

11.1 Τα σκάφη ασφαλείας του αγώνα είναι τουλάχιστον τέσσερα εκτός του σκάφους του Αλυτάρχη.

11.2 Όλα τα σκάφη Ασφαλείας πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένα με ασύρματο V.H.F. (φορητό ή σταθερής βάσης) ή/και κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνούν συνεχώς με το σκάφος του Αλυτάρχη.

11.3 Τα σκάφη του Αλυτάρχη και των Ιατρών του αγώνα πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένα V.H.F. ή/και κινητά τηλέφωνα και όλοι πρέπει να είναι συντονισμένοι σε κανάλι που θα ορίσει το τοπικό Λιμεναρχείο.

11.4 Σε κάθε σκάφος ασφαλείας επιβαίνουν, ο χειριστής του σκάφους, ένας κριτής-παρατηρητής και ένας αυτοδύτης ασφαλείας με γνώσεις των τεχνικών διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Μπορεί επίσης να επιβαίνει από ένας γιατρός.  Στο σκάφος του Αλυτάρχη, επιβαίνουν υποχρεωτικά ο γιατρός του αγώνα και οι δύτες διάσωσης.
ΑΡΘΡΟ 12

Φωτογράφοι – Δημοσιογράφοι

12.1 Φωτογράφοι, κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι μπορούν να καλύψουν τον αγώνα εφ’ όσον έχουν πάρει προηγουμένως γραπτή άδεια από τον αλυτάρχη, στη βάρκα τους δε απαγορεύεται να έχουν ψαροντούφεκο ή αναπνευστική συσκευή.
12.2 Η βάρκα των δημοσιογράφων κ.λ.π. πρέπει να φέρνει διακριτική κίτρινη σημαία.
12.3 Οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν τους αθλητές είτε με τον θόρυβο που προκαλεί η εξωλέμβια μηχανή είτε φωτογραφίζοντάς τους την ώρα του αγώνα. Οι δημοσιογράφοι πλησιάζουν αργά μόνο με τα κουπιά τους πρώτα το σκάφος της ομάδας, όπου ο χειριστής αφού ρωτήσει του αθλητές, μπορεί να δώσει άδεια προσέγγισης στους δημοσιογράφους για φωτογράφηση των αθλητών κ.λ.π.
12.4 Οι υποβρύχιες λήψεις θα γίνονται μόνο με την συναίνεση των αθλητών.
12.5 Οι εκπρόσωποι του τύπου απαγορεύεται να έχουν στα σκάφη τους ψαροντούφεκα, βαθύμετρα, ηλεκτρονικά όργανα εντοπισμού στίγματος (GPS) ή αναπνευστική συσκευή.
12.6 Όσοι από τους εκπροσώπους του τύπου παρεμποδίζουν τους αθλητές ή την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων αποβάλλονται με εντολή του Αλυτάρχη από την Λιμενική Αστυνομία.
ΑΡΘΡΟ 13

Ζύγισμα και Βαθμολογία Αλιευμάτων – Αλιεύματα

13.1 Η σειρά με την οποία γίνεται το ζύγισμα των ομάδων κληρώνεται. Αυτή η σειρά αναστρέφεται τη δεύτερη ημέρα εάν ο αγώνας είναι διήμερος. Οι κριτές των σκαφών πρέπει να είναι παρόντες κατά το ζύγισμα.

13.2 Οι βαθμοί δίνονται κατά τον εξής τρόπο:
• Ένας (1) βαθμός για κάθε γραμμάριο έγκυρου αλιεύματος.
• Το ελάχιστο βάρος αλιεύματος είναι τα 500 γραμμάρια.
• Το μέγιστο βάρος αλιεύματος που βαθμολογείται είναι τα 10 κιλά.
• Ελάχιστο βάρος ροφού τα 5 κιλά και της σφυρίδας, πίγγας, στήρας, σφυριδόβλαχου τα 2 κιλά.
• Δεν υπολογίζονται άλλα είδη εκτός από ψάρια. Δεν επιτρέπεται με ποινή ακύρωσης της ομάδας, να χτυπηθούν σμέρνες, μουγγριά, γουρουνόψαρα, πεσκανδρίτσες, δράκαινες, σελάχια και καρχαριοειδή. Είναι δυνατόν η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον διοργανωτή Όμιλο να προσθέσει και άλλα είδη σε αυτά που απαγορεύεται να αλιευθούν στον αγώνα ανάλογα με την περίοδο και τον τόπο διεξαγωγής του. Μια τέτοια προσθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στο φάκελο προκήρυξης του αγώνα, άλλως είναι ανίσχυρη.
• Το πριμ κάθε κομματιού είναι 500 βαθμοί.
• Επί ποινή αποκλεισμού επιτρέπεται μόνο ένας ροφός ανά αθλητή ανά αγωνιστική ημέρα.
• Επιτρέπονται μόνο 10 ψάρια από κάθε είδος ανά αγωνιστική ημέρα. Για κάθε ψάρι επί πλέον των 10 από το ίδιο είδος, αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα ψάρια του συγκεκριμένου είδους από το αλίευμα του αθλητή.
• Εφόσον ο αθλητής δεν αλιεύσει ψάρια μικρότερα του κατώτατου εγκύρου βάρους, λαμβάνει πριμ 2.500 βαθμούς. Για να λάβει το εν λόγω πριμ, ο αθλητής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 έγκυρο αλίευμα.

13.3 Κατά το ζύγισμα τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής Αγώνα καταγράφουν τα αποτελέσματα σε διπλότυπα μπλοκ και στο τέλος του ζυγίσματος κάθε ομάδας (τριών ή τεσσάρων αθλητών της ίδιας ομάδας), παραδίδουν στον αρχηγό της αντίγραφο του αποτελέσματος. Ο αρχηγός της ομάδας υπογράφει το αποτέλεσμα του ζυγίσματος της ομάδας του κατά την παραλαβή του αντιγράφου.
 
13.4 Ένας αθλητής ακυρώνεται αμέσως (αποκλείεται) από τον αγώνα, εφ’ όσον ψάρι ή ψάρια τους:
• Κριθούν από την πλειοψηφία της επιτροπής αγώνα ως αλλοιωμένα, δηλαδή με σαφέστατες ενδείξεις αλλοίωσης όπως: άσπρα ή λίγο ροζ βράγχια, έντονη μυρωδιά αποσύνθεσης, απουσία ορατής αιμάτωσης στο κρέας κ.λπ.
• Κριθεί ότι δόλια τους προστέθηκε βάρος όπως με μολύβια, πέτρες κ.λπ.
ΑΡΘΡΟ 14

Ατομική βαθμολογία αγωνιστικής ημέρας –  Ατομική Βαθμολογία αγώνα – Έπαθλα αγώνα

14.1 Η τελική βαθμολογία του κάθε αγωνιστικής ημέρας για κάθε αθλητή διαμορφώνεται από τον ακόλουθο τύπο:    Βαθμοί  ημέρας x 100 
         Βαθμοί της μέγιστης επίδοσης της ημέρας

14.2 Τυχόν κλάσμα προσμετράται πάντοτε όσον αφορά τα πρώτα δύο δεκαδικά ψηφία του, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση.

14.3 Η τελική ατομική βαθμολογία του αγώνα για κάθε αθλητή διαμορφώνεται από το άθροισμα των βαθμών των αγωνιστικών ημερών του αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο αθλητών, νικητής στην σειρά αναδεικνύεται ο αθλητής που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αλιευμάτων. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικητής είναι αυτός που συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι.

14.4 Η μέγιστη επίδοση για έναν αθλητή σε ένα διήμερο αγώνα είναι οι 200 βαθμοί και σε έναν μονοήμερο οι 100 βαθμοί.

14.5 Στους τρεις πρώτους νικητές του αγώνα απονέμονται μετάλλια.

14.6 Στον αθλητή που συνέλαβε τα περισσότερα ψάρια  και σε αυτόν που συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα απονέμεται αναμνηστικό κύπελλο.
ΑΡΘΡΟ 15

Ομαδική βαθμολογία αγωνιστικής ημέρας –  Ομαδική βαθμολογία αγώνα – Έπαθλα αγώνα

15.1 Η τελική ομαδική βαθμολογία του αγώνα για κάθε ναυτικό όμιλο διαμορφώνεται από το άθροισμα των βαθμών όλων των αθλητών του στο σύνολο των αγωνιστικών ημερών του αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομίλων, νικητής στην σειρά αναδεικνύεται ο όμιλος, οι αθλητές του οποίου, συνέλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό αλιευμάτων. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικητής είναι ο όμιλος, οι αθλητές του οποίου, συνέλαβαν το μεγαλύτερο ψάρι.

15.2 Στους αθλητές των τριών πρώτων ομίλων της κατάταξης του αγώνα απονέμονται μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 16

Ατομική Βαθμολογία Πρωταθλήματος – Έπαθλα πρωταθλήματος

16.1 Το σύνολο των βαθμών όλων των αγώνων του πρωταθλήματος δίνει την τελική βαθμολογία του κάθε αθλητή. Νικητής είναι αυτός που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο αθλητών, νικητής στην σειρά αναδεικνύεται ο αθλητής που θα έχει συλλάβει το μεγαλύτερο αριθμό αλιευμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικητής θα είναι αυτός που θα έχει συλλάβει το μεγαλύτερο ψάρι στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος.

16.2 Στους τρεις πρώτους αθλητές του πρωταθλήματος απονέμονται μετάλλια και κύπελλα.

16.3 Οι απονομές των επάθλων του πρωταθλήματος λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά το τέλος και την απονομή επάθλων του τελευταίου προγραμματισμένου αγώνα αυτού.
ΑΡΘΡΟ 17

Ομαδική Βαθμολογία Πρωταθλήματος Έπαθλα πρωταθλήματος

17.1 Το σύνολο των βαθμών όλων των αγώνων του πρωταθλήματος αποτελεί την τελική βαθμολογία του κάθε Ομίλου. Βαθμολογούνται όλοι οι Όμιλοι που αγωνίστηκαν σε κάποιο αγώνα του πρωταθλήματος, ακόμη και αν μετείχαν με λιγότερους αθλητές από αυτούς που προβλέπονται. Νικητής είναι ο Όμιλος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο Ομίλων, νικητής στην σειρά αναδεικνύεται ο Όμιλος που οι αθλητές του συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αλιευμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος μεταξύ των δύο. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικητής είναι ο Όμιλος, που αθλητής του συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος μεταξύ των δύο.

17.2 Στους τρεις πρώτους ομίλους του πρωταθλήματος απονέμονται κύπελλα.

17.3 Οι απονομές των επάθλων του πρωταθλήματος λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά το τέλος και την απονομή επάθλων του τελευταίου προγραμματισμένου αγώνα αυτού.
ΑΡΘΡΟ 18

Αλυτάρχης και Επιτροπή Ενστάσεων

18.1 Ο Αλυτάρχης, ο οποίος ορίζεται από την Ομοσπονδία, έχει την απόλυτη εξουσία διεύθυνσης του αγώνα κατά τη διάρκειά του. Διευθύνει όλους τους παράγοντες του αγώνα και αποφασίζει επί τόπου και δεσμευτικά για όλα τα θέματα που ανακύπτουν, βάσει του κανονισμού ή και κατά την κρίση του για θέματα που δεν προβλέπονται σε αυτόν. Σε αυτόν και μόνον, δίνουν αναφορά τα σκάφη εποπτείας και ασφαλείας και με αυτόν και μόνο έρχεται σε συνεννόηση το σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Η απείθεια σε αποφάσεις του συνεπάγεται τον αποκλεισμό του αθλητή.

18.2 Την επιτροπή ενστάσεων, αποτελούν ο Αλυτάρχης ως πρόεδρος, και 4 μέλη τα οποία επιλέγονται δια κληρώσεως από τους (γραπτά εξουσιοδοτημένους) συνοδούς των ομάδων. Η επιτροπή αυτή σαν σκοπό έχει να κατατάξει τις ομάδες σύμφωνα με την βαθμολογία τους (είναι παρούσα κατά την διάρκεια της ζύγισης και υπεύθυνη) και να κρίνει και να αποφασίσει για τυχόν ενστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 19

Ενστάσεις

Οι ενστάσεις καταθέτονται ΓΡΑΠΤΩΣ στον αλυτάρχη πριν από την έναρξη του ζυγίσματος των αλιευμάτων και όταν αφορούν το ζύγισμα, μέχρι και μισή ώρα μετά την λήξη του την κάθε ημέρα και συνοδεύονται με χρηματικό παράβολο 30 € που επιστρέφεται στον ενιστάμενο Σύλλογο σε περίπτωση δικαίωσης, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑΑΤΚ. Η απόφαση της επιτροπής επί των ενστάσεων είναι τελεσίδικη και καμία άλλη προσφυγή δεν μπορεί να γίνει.
ΑΡΘΡΟ 20

Γενικοί Κανονισμοί

20.1 Συμπεριφορά υβριστική ή αντίθετη με το πνεύμα του αθλήματος προς τους συναθλητές, τους κριτές, τα μέλη της επιτροπής ή τον Αλυτάρχη επιφέρει την ακύρωση του αθλητή.

20.2 Απαγορεύεται να αλιευθούν από τους αθλητές ψάρια, τα οποία δεν θα παραδοθούν στην επιτροπή για το ζύγισμα. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με αποκλεισμό.

20.3 Απαγορεύεται στους αθλητές να κάνουν χρήση ουσιών που απαγορεύονται από διατάξεις των κανονισμών της CMAS ,οι οποίοι αφορούν το υποβρύχιο κυνήγι, ιδίως ουσιών ντόπινγκ ή διεγερτικών φαρμάκων την προηγούμενη ημέρα των αγώνων καθώς και τις δύο ημέρες που διαρκούν οι αγώνες, με ποινή αποκλεισμού. Οι αθλητές, οι οποίοι θα κληθούν από την Ομοσπονδία, είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ δια δόσεως δείγματος ούρων ή αίματος. Η άρνησή τους συνεπάγεται μηδενισμό τους στον αγώνα και ενδεχόμενο αποκλεισμό τους από το πρωτάθλημα κατά την κρίση της Ομοσπονδίας

20.4 Αθλητής που προσεβλήθη από υποξία απαγορεύεται να συνεχίσει τον αγώνα και έγκυρο είναι μόνο το αποτέλεσμα που είχε επιτύχει έως την επέλευση της υποξίας. Τυχόν αλίευμα που συνελήφθη κατά την προσπάθεια κατά την οποία επήλθε υποξία δεν είναι έγκυρο.

ΑΡΘΡΟ 21

Ευθύνες

Η ΕΟΥΔΑΑΤΚ, ο διοργανωτής όμιλος, ο Αλυτάρχης καθώς και τα μέλη της επιτροπής ουδεμία ευθύνη έχουν για φθορές που τυχόν επέλθουν στο υλικό των διαγωνιζομένων ή οιασδήποτε φύσεως ατύχημα ήθελε συμβεί στους αθλητές ή τους συμμετέχοντες στους αγώνες του πρωταθλήματος για το λόγο ότι οι δηλώσαντες συμμετοχή στους αγώνες αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα.
ΑΡΘΡΟ 22

Δύτης Ασφαλείας

Στην προκήρυξη του αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται διάταξη που να προβλέπει την υποχρεωτική συμμετοχή δυτών ασφαλείας για τους διαγωνιζομένους. Την απόφαση για τη συμμετοχή των δυτών ασφαλείας λαμβάνει η ΕΟΥΔΑΑΤΚ μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του διοργανωτή Ομίλου. Εφ’ όσον προβλεφθεί υποχρεωτική συμμετοχή δυτών ασφαλείας ισχύουν τα κάτωθι:

Α. Κάθε Όμιλος οφείλει να παρουσιάσει κατά τη συγκέντρωση των αρχηγών των ομάδων την παραμονή του αγώνα τόσους δύτες ασφαλείας, όσοι και οι αθλητές του που θα συμμετάσχουν στον αγώνα.
Β. Οι δύτες ασφαλείας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχουν πτυχίο ελεύθερης κατάδυσης της Ομοσπονδίας 3ου επιπέδου.
Γ. Με ορισμό από την Επιτροπή του Αγώνα, κάθε δύτης ασφαλείας θα αντιστοιχεί σε κάποιον αθλητή διαφορετικού Ομίλου από αυτόν που τον δήλωσε.
Δ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής συνοδεύεται μέσα στο νερό, από το δύτη ασφαλείας που του όρισαν, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς μαζί του στην επιφάνεια και απαγορεύεται να καταδύεται, εκτός εάν υφίσταται περίπτωση κινδύνου του αθλητή.
Ε. Ο δύτης ασφαλείας φέρει σήμα στην πλάτη πάνω από την στολή του και δεν έχει δικαίωμα να βοηθάει τον αθλητή με οποιονδήποτε τρόπο, με ποινή ακύρωσης του αθλητή εκείνη την ημέρα.

ΑΡΘΡΟ 23

Ανάδειξη Πρωταθλητών και Συγκρότηση Εθνικής Ομάδας

Οι πρώτοι έξι αθλητές της ατομικής βαθμολογίας του πρωταθλήματος, αποτελούν την εθνική ομάδα. Εάν οι αθλητές αυτοί κωλύονται να μετάσχουν σε κάποια αποστολή την οποία θα αποφασίσει η Ομοσπονδία, στην εθνική ομάδα καλούνται οι επόμενοι αθλητές της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, σύμφωνα με την κατάταξή τους. Η εθνική ομάδα που θα προκύπτει από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα αποστέλλεται στους διεθνείς αγώνες που θα επιλέξει η Ομοσπονδία, από την 1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου του επομένου της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος ημερολογιακού έτους.
ΑΡΘΡΟ 24

Αρχηγός αποστολής Εθνικής Ομάδας

Κατά τις αποστολές της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό ή και την Ελληνική επικράτεια, αν η Ομοσπονδία δεν ορίσει αρχηγό αποστολής, ο οποίος να είναι γνώστης τεχνικών θεμάτων υποβρυχίου κυνηγίου, οι αθλητές που μετέχουν της αποστολής εκλέγουν μεταξύ τους κάποιον ως αρχηγό. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας θα έχει την απόλυτη πειθαρχική εξουσία της αποστολής για το διάστημα που αυτή διαρκεί. Θα έχει το δικαίωμα να διατάξει την αποβολή ενός αθλητή από την ομάδα και τον άμεσο επαναπατρισμό του. Θα εισηγείται στην Ομοσπονδία την περαιτέρω επιβολή ποινών στον απείθαρχο αθλητή. Θα είναι αρμόδιος ενώπιον της οργανωτικής επιτροπής του διεθνή αγώνα που αυτή μετέχει, για όλες τις αποφάσεις που αφορούν τεχνικά θέματα, αντικατάσταση αθλητή στον αγώνα, υποβολή ενστάσεων και υπογραφή των αποτελεσμάτων του αγώνα. Η αντικατάσταση αθλητή της σειράς κατάταξης του πρωταθλήματος επιτρέπεται στον αρχηγό για τους ακόλουθους λόγους και μόνον: α) Λόγοι υγείας του αθλητή, β) Μειωμένη πραγματική προετοιμασία στις τράπεζες του αγώνα σε σχέση με τον αντικαταστάτη του και γ) Επιβολή πειθαρχικής ποινής στον αθλητή. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας θα είναι επίσης υπεύθυνος για την οργάνωση της προετοιμασίας της ομάδας για τον αγώνα, την κατανομή των διαθεσίμων σκαφών αναγνώρισης τραπεζών καθώς και τυχόν χειριστών ανάμεσα στους αθλητές της ομάδας.

Εναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού    /  /2003
Άγιος Κοσμάς,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Υ/Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ”

θέμα έκτο: Σγεδιασμός αναζήτησης γορτιγων για αποστολή Εθνικής Ομάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2003.


Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη συνέλευση ότι μέσω των χορηγιών των απλών φίλων του αθλήματος μέσω της αναμνηστικής μπλούζας του συλλόγου μας, ο ΠΣΑΥΚ κατάφερε να συγκεντρώσει 3.000 € περίπου, ώστε να είναι σε θέσει να βοηθήσει την αποστολή της εθνικής ομάδας στην Πορτογαλία τον προσεχή Σεπτέμβριο. Παρά τις επαφές, ο Πρόεδρος αναφέρει στη Συνέλευση ότι κανείς χορηγός δεν έχει δεσμευτεί για οποιαδήποτε συμφωνία με το σύλλογο ή την Ομοσπονδία και προέτρεψε τα μέλη να δραστηριοποιηθούν προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να επιτευχθεί η εύρεση κάποιων σοβαρών χορηγών που θα ελαφρύνουν την προσπάθεια του ΠΣΑΥΚ για χρηματοδότηση της ομάδας. Πάντοις, ο σύλλογος είναι σε επαφή με την εταιρία Ο ΟΑΑΝ, η οποία εδώ και δύο χρόνια χορηγεί το ρουχισμό της ομάδας και ο πρόεδρος ευελπιστεί να την πείσει να συνάψει συμβόλαιο 3 έτους διάρκειας με την ΕΟΥΔΑΑΤΚ.
Εκτός ημερησίας διατάξεως, ο πρόεδρος ενημέρωσε ακόμη τα μέλη για τα κάτωθι θέματα:
Α) Την προετοιμασία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2003 στο Πόρτο Χέλι  και
τα προβλήματα σχετικά με τις άδειες τέλεσης του αγώνα.
Β) Την πιθανή συμμετοχή  Βούλγαρων   αθλητών   στο   προσεχές   Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα.
Γ) Την παρουσία παλαιμάχων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2003.
Δ) Τις εξελίξεις στους διεθνείς κανονισμούς του αθλήματος.
Ε) Τα προβλήματα του αθλήματος στη Γαλλία.
ΣΤ) Το 2° Champions League, το οποίο θα διοργανωθεί από το μέλος Μ. Περιστέρη στη νήσο Κάσο τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Επειδή η ώρα ήταν προχωρημένη και πολλά μέλη έπρεπε να αποχωρήσουν, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.00 η ώρα
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ. Σ

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ     Ο Γραμματέας της Γ. Σ