ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 16 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 19 του μηνός Μαΐου του έτους 2005 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού.

Σε σύνολο 10 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Δούναβης Γεώργιος, 4. Περιστέρης Εμμανουήλ, 5. Κόλλιας Δημήτριος, 7. Δεγαΐτας Ιωάννης, 8. Χρίστης Γεώργιος, 9. Κουκουνάρης Παναγιώτης και 10. Σιδέρης Ιωάννης, δηλαδή σύνολικά 10 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Σμυρνιώτης, χρέη Γραμματέα.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2004.

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2004 έως το τέλος του έτους 2004, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Έσοδα:                                   Έξοδα:

€ 7.773,10                               € 5.487,34

 

Έλλειμμα 31.12.2003                        Ταμείο 31.12.2004

€ -112,48                                 € 2.173,28

Σύνολο                                    Σύνολο

Ενεργητικού                           Παθητικού

€ 7.660,62                               € 7.660,62

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2004 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2005

Ο πρόεδρος αναφέρει στη συνέλευση ότι το πρωτάθλημα έχουν ζητήσει η Μυτηλήνη και η Σύρος και η Ομοσπονδία δεν έχει ακόμη αποφασίσει που θα το δώσει. Λόγω της καθυστέρησης αυτής, το πρωτάθλημα αναμένεται να διεξαχθεί περί το τέλος Ιουλίου.

Θέμα τρίτο: Αποστολές Εθνικής Ομάδας σε διεθνείς αγώνες το 2005.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη ότι η εθνική ομάδα την 3η Σεπτεμβρίου 2005 θα λάβει μέρος στο 1ο ομαδικό Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας (Ψαροτούφεκο). Την ομάδα απαρτίζουν οι Ιωάννης Σιδέρης (Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ), Ιωάννης Δεγαΐτας (Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ), Ηλίας Κίτσος (Ν.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ) και Άγγελος Αγγελόπουλος (Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ). Το πρωτάθλημα αυτό εν αντιθέσει με τα προηγούμενα 25 που ήταν ατομικά, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με ομαδική μορφή (δύο αθλητές μαζί στο νερό και ο τρίτος στη βάρκα) και παρουσιάζει για το λόγο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το παραδοσιακό 26ο ατομικό Ευρωαφρικανικό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 6-9 Οκτωβρίου στο Biaritz της Γαλλίας (Ατλαντικός ωκεανός), αλλά δεν γνωρίζουμε εάν η Ομοσπονδία θα εγκρίνει δεύτερη αποστολή για εφέτος. Ο ΠΣΑΥΚ θα προσπαθήσει να εξεύρει τους πόρους για να υποστηρίξει οικονομικά μια δεύτερη αποστολή, αλλά θα είναι δύσκολο να το πετύχει και παρά ταύτα δεν γνωρίζει αν θα εγκρίνει κάτι τέτοιο η Ομοσπονδία.

Θέμα τέταρτο: Εκπόνηση πρότασης προς την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. διορισμού εκλέκτορα ή επιτροπής εκλεκτόρων και αρχηγού αποστολής εθνικής ομάδας.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη ότι η όλη συζήτηση καθίσταται άσκοπος, καθώς η Ομοσπονδία δια του κ. Α. Πάσχου, τον ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτό τέτοιο αίτημα και ότι το καθεστώς που υπάρχει δεν μπορεί προς το παρόν να αλλάξει. Τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει λόγος συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίασης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                          Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Νικόλαος Καμπάνης                           Δημήτρης Σμυρνιώτης