ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ υπ’ αριθμ. 18 TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου «ΓΛΑΥΚΟΣ», την Πέμπτη, 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2007 στις 9.30 μ.μ. συγκλήθηκε νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του καταστατικού αυτού. Σε σύνολο 10 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη: 1. Καμπάνης Νίκος, 2. Σμυρνιώτης Δημήτρης, 3. Δούναβης Γεώργιος, 4. Δεγαΐτας Ιωάννης, 5. Μαρίνης Σπύρος, 6. Δημόπουλος Κώστας, 7. Δερτιλής Λάμπρος και 8. Κίτσος Ηλίας, δηλαδή σύνολικά 8 και επομένως  υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και η Γ.Σ. προχωρεί στην ημερησία διάταξη.

Ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου Νίκος Καμπάνης αναλαμβάνει χρέη προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας του Δ.Σ. Σπύρος Μαρίνης, χρέη Γραμματέα.

Πριν εισέλθει στην ημερησία διάταξη, ο πρόεδρος της συνελεύσεως ανακοίνωσε στα μέλη κάποιες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, ότι οι συμφωνίες με τους χορηγούς της εθνικής ομάδας, όπως αυτοί είχαν ανακοινωθεί στην προηγούμενη συνέλευση υπεγράφησαν μεταξύ αυτών και της Ομοσπονδίας, αλλά και μεταξύ αυτών και του Π.Σ.Α.Υ.Κ.. Συνεπώς, το σωματείο έχει και ειδικά αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντί τους, τις οποίες είναι υποχρεωμένα όλα τα μέλη του να τις τηρούν. Ειδικότερα:
1. Στα πλαίσια της συμφωνίας χορηγίας επικοινωνίας με τα περιοδικά «Φουσκωτό – Ψάρεμα» (ένθετο στην εφημερίδα Έθνος), «Βυθός», «Deep» και «Thalassa», ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. θα ενεργήσει Δημοσίευση δύο ολοσέλιδων καταχωρήσεων σε διαφορετικό μήνα ανά περιοδικό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Η ολοσέλιδη καταχώρηση θα περιλαμβάνει το λογότυπο των χορηγών, όπως και φωτογραφία των αθλητών με εξοπλισμό των χορηγών.

2. Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους θα δημοσιευτεί στα περιοδικά «Φουσκωτό – Ψάρεμα» (ένθετο στην εφημερίδα Έθνος), «Βυθός», «Deep» και «Thalassa», μία συνέντευξη  των μελών  της Εθνικής ομάδας, μέσω της οποίας θα προβάλλονται οι χορηγοί με φωτογραφίες εξοπλισμού.

3. Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους θα κυκλοφορήσει σε έκθεση του χώρου ένα DVD με περιεχόμενο υποβρύχιο ψάρεμα με τα μέλη της Εθνικής ομάδας, όπου θα προβάλλονται οι χορηγοί με υποβρύχια και εξωτερικά πλάνα.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, λογότυπα των χορηγών θα προβάλλονται στο site του Π.Σ.Α.Υ.Κ. spear-fishing.gr, όπως επίσης και στο έντυπο του Π.Σ.Α.Υ.Κ. που θα διανέμεται δωρεάν στο κοινό στο περίπτερο του Π.Σ.Α.Υ.Κ. σε έκθεση του χώρου.

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, λογότυπα των χορηγών θα υπάρχουν σε όλα τα T-shirts του Π.Σ.Α.Υ.Κ., τα οποία θα διανέμονται στο κοινό έκθεσης του χώρου, καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις του Π.Σ.Α.Υ.Κ.

6. Μετά από κάθε αγωνιστική εκδήλωση της Εθνικής Ομάδας Υποβρύχιας Αλιείας, οι χορηγοί της θα προβάλλονται μέσω των αγωνιστικών ρεπορτάζ που θα δημοσιευτούν στα περιοδικά «Φουσκωτό – Ψάρεμα» (ένθετο στην εφημερίδα Έθνος), «Βυθός», «Deep» και «Thalassa» και του βιντεοσκοπημένου υλικού με υποβρύχια και εξωτερικά πλάνα, από το οποίο θα παραχθούν DVD.

7. Οι χορηγοί θα έχουν δυνατότητα ανάρτησης διαφημιστικού πανό σε όλες τις εκδηλώσεις του Π.Σ.Α.Υ.Κ. κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αποκλειστικά με έξοδα και μέριμνα τους. 

8. Ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση των χορηγών στην επικοινωνία και εν γένει αξιοποίηση της χορηγίας τους προς την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

Συνεπώς, όλα τα μέλη μας πρέπει να σεβαστούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις και σήμερα και στο μέλλον.

Θέμα πρώτο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη τους και έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του έτους 2006.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Συνέλευση ότι από 1.1.2006 έως το τέλος του έτους 2006, τα έσοδα και τα έξοδα του Σωματείου παρουσίασαν τον εξής ισολογισμό:

Έσοδα:                      Έξοδα:

€ 0                             € 876,66

Ταμείο 31.12.2005      Έλλειμα 31.12.2006

€ 446,59                     € – 430,07

Σύνολο                        Σύνολο
Ενεργητικού                Παθητικού

€ 446,59                     € 446,59

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό του Σωματείου και τον απολογισμό για τη χρήση 2006 και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Θέμα δεύτερο: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2007

Ο πρόεδρος αναφέρει στη συνέλευση ότι το πρωτάθλημα έχει ζητήσει ο Ναυτίλος Λάρισας, αλλά η Ομοσπονδία δεν έχει ακόμη αποφασίσει που θα το δώσει. Λόγω του Ευρωαφρικανικού πρωταθλήματος, το οποίο θα διεξαχθεί στις 21-22 Ιουλίου, το πρωτάθλημα αναμένεται να διεξαχθεί περί το τέλος Σεπτεμβρίου. Θα ήταν καλό τα μέλη να κινητοποιηθούν για την εξεύρεση χορηγών, οι οποίοι θα ανακουφίσουν το οικονομικό βάρος του διοργανωτή, ο οποίος επωμίστηκε και το βάρος του αγώνα των νέων. Εφόσον κάτι πάει στραβά με την υποψηφιότητα της Λάρισας, το πρωτάθλημα μπορεί να διοργανωθεί από το Ν.Ο. Καρύστου, ο οποίος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του προφορικά.

Θέμα τρίτο: Τρόπος βαθμολόγησης στον κανονισμό Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη ότι κάποια μέλη διαφωνούν πλέον ρητάα με την υιοθετηθείσα μέθοδο βαθμολόγησης της διεθνούς ομοσπονδίας, που είναι η ποσόστωση, καθώς και με το πριμ 2.500 πόντων που υπάρχει για τον αθλητή που δεν χτύπησε ψάρια κάτω από το όριο.

Μετά από συζήτηση, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι το σύστημα της ποσό-στωσης είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως το πιό δίκαιο και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αντικατασταθεί. Όμως το πριμ 2.500 πόντων που υπάρχει για τον αθλητή που δεν χτύπησε ψάρια κάτω από το όριο δεν συμβαδίζει με τους διεθνείς κανονισμούς και μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα “τζόγου” όταν ο αθλητής προκειμένου να πάρει το πριμ αυτό μπορεί να εκγαταλείψει θηράματα που ναι μεν είναι στο όριο, μπορεί όμως να μετρούσαν. Άλλα μέλη υποστήριξαν ότι το πριμ μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη συλληφθέντων ψαριών, πράγμα που δυσφημεί το άθλημα. Άλλα μέλη επεσήμαναν ότι απόρριψη ψαριών παρατηρείται και στα πρωταθλήματα που υπάρχουν ποινές για μικρά αλιεύματα, ενώ το άθλημα δυσφημείται κυρίως από τα πολύ μικρά αλιεύματα που φθάνουν στη ζυγαριά και στη θέα του κοινού. Παρά τις διαφωνίες κατά τη συζήτηση, η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο Π.Σ.Α.Υ.Κ. να εισηγηθεί στην Ομοσπονδία του αθλήματος να τροποποιήσει τον κανονισμό θέτοντας ποινή για αλιεύματα κάτω των 2/3 του ελάχιστου μετρήσιμου βάρους, εναρμονιζόμενη με τα διεθνώς ισχύοντα.

Θέμα τέταρτο: Εκπόνηση πρότασης προς την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. για τον τρόπο
επιλογής της εθνικής ομάδας.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη ότι ο πρόεδρος του σωματείου Γιάννης Δεγαΐτας έχει καταθέσει πρόταση τροποποίησης του τρόπου επιλογής της εθνικής ομάδας,  ο οποίος, όμως, ανταποκρίνεται σε αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα στους βαθμούς που συλλέγονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα 2 ετών αντί ενός όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει αθλητές με σταθερότητα από ευκαιριακές μειωμένες αποδώσει σε ένα συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που ένας αθλητής αποδεδειγμένα δεν έλαβε μέρος σε ένα πρωτάθλημα λόγω ασθένειας ή τραυματισμού, θα επιτρέπεται να προσμετρήσει στους βαθμούς του τα δύο τελευταία έτη πριν τον τραυματισμό του. Η πρόταση αυτή έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης ανάμεσα στα μέλη, όμως η γνώμη των περισσοτέρων ήταν ότι αυτή πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω πριν από οποιαδήποτε απόφαση εισήγησης στην Ομοσπονδία. Τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα ότι η πρόταση θα πρέπει να ανακοινωθεί δημόσια στον τύπο και κατόπιν να προσκληθούν τα μέλη εκ νέου να αποφασίσουν.

Μή υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, σε αυτό το σημείο ελύθη η συνεδρίαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
Νικόλαος Καμπάνης                                       Σπύρος Μαρίνης